Monday, July 7, 2008

Nargis Cyclone Diary (1)

နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒုိင္ယာရီ (၁)

ေမလ ၂ ရက္ေန႕ည ၈ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကေၾကျငာထားေသာ ဂူးဂဲလ္ မုိးေလ၀သေၾကျငာခ်က္

" ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းသည္ ေႏွးေကြး စြာျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီးေနာက္ မည္သည့္ေဒသသုိ႕ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္ကုိပင္ ၾကိဳတင္မေျပာႏုိင္ေသာလညး္ ထုိအပူပိုင္းနာဂစ္ ဆုိင္ကလုံးမုန္ုတုိင္း (Tropical Cyclone Nargis) သည္ ရုတ္တရက္ဆု္ိသလုိပင္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ဘီလူးသူရဲ ဆုိင္ကလုံး (Monstrous Cyclone) အဆင့္၄ဆင့္ရွိ ၁နာရီ ၁၃၂ မုိင္အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ဟု "တုိင္ဖုန္းၾကိဳတင္သတိေပးဌာန"မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သုိ႕ ေႏွးေကြးစြာ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိမျပည့္စုံေသာ မုန္္ုတုိင္းသတိေပးမူမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုိသတိေပးဌာန၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ တိက်ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာဖုိ႕ခက္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားစြာမွ သိရသည္မွာ ထုိမုန္တုိင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ႏဳိင္ငံကုိ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဟူေသာ အခ်က္ကိုေတာ့ ထုိႏုိင္ငံအတြက္ စိတ္ေအးရသည္ဟု ဆိုရမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ထုိအဆင့္ေလး ဟာရီကိန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဘဂ္လားေဒ့ခ်္နုိ္င္ငံမွာ အလူးအလဲ ခံလုိက္ရပါသည္။ လူေတြေထာင္ခ်ီေသကာ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အစာေရစာ ဆန္စပါးျပတ္လပ္ ပ်က္စီးမႈဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။

ေဟာသည္ နာဂစ္မုန္တုိ္င္းၾကီး၏ ေနာက္ဆုံးၾကိဳတင္ေဟာကိန္းအရ အဆင့္ ၁ သုိ႕မဟုတ္ အဆင့္ ၂ မုန္တုိင္းအျဖစ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တုိင္းၾကီးသည္ ရုတ္တရက္ဆိုသလုိပင္ အရွိန္အင္အား ပုိ၍ျမင့္တက္သြားသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံအရေမလ ၂ ရက္ေန႕ည သန္းေခါင္ရံတြင္ တနာရီ ၁၃၂ မုိင္ႏွူန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ ၀င္ေရာက္ဖြယ္ရွိကာ ယင္းသည္ တနာရီ ၁၆၁ မုိင္ႏွဴန္းသုိ႕ အင္အားတုိးသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။"

မုန္တုိင္း ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

စတင္ပ်ဴိးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ။ ။ ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႕ ၂၀၀၈။

စတင္တုိက္ခိုင္ခဲ့သည့္ႏွဴန္း ။ ။ ေမလ ၃ ရက္ ၂၀၀၈။

…………………………………………..တစ္နာရီ၁၆၅ ကီလုိမီတာ(တစ္နာရီ၁၀၅မုိင္)

အျမင့္ဆုံးတုိက္ခတ္နွဴန္း။ ။တစ္နာရီ ၂၁၅ ကီလုိမီတာ(တစ္နာရီ ၁၃၅ မုိင္)

ဆံုးရွဴံးမွဴအတုိင္းအတာ။ ။၁၃၃,၀၀၀ (ေသဆုံး သုိ႕မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံး)

ပ်က္ဆီးမူအတုိင္းအတာ။ ။$10 billion(USD)

ပ်က္ဆီးသည့္ဧရိယာ ။ဘဂၤလားေဒ့၊ျမန္မာ၊အင္ဒီးယား၊သီရိလကၤာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုံးရွဴံးမူမ်ား

လပြတ္တာတစ္ခုတည္းတြင္လူေပါင္း ၈ ေသာင္းေသဆုံးသည္။

ဘုိကေလးတြင္ လူ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံးသည္။

အနည္းဆုံး ၅၅,၉၁၇ ဦးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ကာ ၇၇,၇၃၈ ဦးေသဆုံးသည္ဟု

အတိအက်ဆုိႏုိင္သည္။

လူေပါင္း ၂ သန္း သုိ႕မဟုတ္ ၃ သန္း အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုျပည္ပကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕

မ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

သီရိလကၤာ မွ ဆူနာမီ ထက္ပုိ၍ဆုိးရြားေသာျမန္မာျပည္၏သမုိင္းတြင္သည့္

အျဖစ္ဆုိးတစ္ခုအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္သည္။

အစိုးရမွ- ရန္ကုန္ ဧရာ၀တီ ပဲခူး မြန္ ကရင္ တနသၤာရီ တုိင္း၅ ခုကုိ

disaster area နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္

ရန္ကုန္ ႏွင့္ တနသၤာရီတုိ႕အားဆက္လက္၍သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

လပြတ္တာတြင္ အေဆာင္အဦ ၇၅ ရာခုိင္နွဴန္းပ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ သစ္ပင္မ်ားအျမစ္မွကၽြတ္ထြက္ျပိဳလဲခဲ့မူမ်ားေၾကာင့္

၇၅ ရာခုိင္နွဴန္းသက္တန္းရွည္အပင္ၾကီးမ်ားဆုံးရူံးခဲ့ရသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းတခုလုံးအရ ၉၅ ရာခုိင္နဴန္းပ်က္ဆီးခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ရြာမ်ားအလူးအလဲခံခဲ့ရသည္။ရြာလုံးကၽြတ္ေပ်ာက္ဆုံးမူမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဟုိင္းၾကီးကၽြန္းတြင္ရွိရြာမ်ားပ်က္ဆီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။

တခ်ိဴ႕ေဒသတြင္ ေန႕အခ်ိန္မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္မူေၾကာင့္ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္

ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ျဖစ္ေန၍၎၊ကေလးမ်ား၊မိဘမ်ားပါအေဆာက္အဦမ်ားေအာက္တြင္

အသက္မ်ားမဆုံးရူံးသင့္ပဲဆုံးရူံးခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ပင္အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ဆဲဟူ၍မွီထားေသာကရိမ္းမ်ား

ျပဳတ္က်မူေၾကာင့္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားပ်က္ဆီးျခင္း၊လူအထိအခုိက္ရွိျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

တုိက္အျမင့္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာအမုိးမ်ားလြင့္ကုန္၍ပစၥည္းဆုံးရွဴံးမူမ်ား မ်ား

စြာရွိခဲ့ၾကသည္။

”ဧရာ၀တီတခုလုံးအလူးအလဲခံရျခင္းမွာေလတုိက္ခတ္မူတစ္ခုတည္းေၾကာင့္

မဟုတ္၊ၾကီးမွားေသာေရလွဴိင္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္”ဟု UN မွကိုယ္စားလွယ္

တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တၾကိမ္တခါမွမၾကံဳစဖူးေသာအဆုိပါမုန္တုိင္းၾကီးကုိရုတ္တရက္ခံလုိက္ရျခင္းေၾကာင့္

ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္သည့္ဆုံးရူံးနစ္နာမူမ်ားရွိခဲ့ျခင္း၊ၾကိဳတင္သိရွိခဲ့လွ်င္ေရာကာကြယ္

ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ပါမည္လားဟူေသာေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနပါေၾကာင္းကုိ

တင္ျပရင္း နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒုိင္ယာရီ (၁) ကိုရပ္နားလုိက္ရပါသည္။


No comments: