Thursday, January 29, 2009

DHAMMA - DANA

The book called ' THE  SUNLUN WAY OF MEDITATION


 The Basics of the Method' in both English and Burmese language,


is now freely  for all the public to know


the Sunlun way of meditation.


ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တို႕အားရည္စူးကာ

ဓမၼ ဒါန အလွဴအျဖစ္ လွဴဒါန္းတဲ့

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာတရားအားထုတ္နည္းအေျခခံအခ်က္မ်ား

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာအုပ္ေလးအား

မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရပါသည္။

    

ထိ   သိ   သတိ

 

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာတရား

 

      အားထုတ္နည္း


    အေျခခံအခ်က္မ်ား


 

TOUCH – AWARENESS – MINDFULNESS

 

             THE  SUNLUN

 

                 WAY OF

 

              MEDITATION

     The Basics of the Method

              Written by

        Dr. Khin Maung Win

 (Retired Professor of Mathematics,

        University of Yangon)

     Translated into Myanmar by

               U Hla Saung

 

1

             Namo Tassa Bhagavato Arahato

                Sammasambuddhassa

                    Prerequisite      

With great respect for the Buddha

And for the Attainment of the Nirvana-

The final enlightenment

I give my body and mind

To the practice of meditation

In accordance with Buddha's teaching.

Let all beings – high and low

Rejoice at my good deed

And let me, in turn

Rejoice at the good deeds of others.

 

 

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ

       သမၼာသမၺဳဒၶၥၥႆ

            နိဒါန္း

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစား၍

နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းရန္

ဗုဒၶျမတစြာဘုရား၏သြန္သင္ညြန္ၾကားခ်က္အရ

တရားအားထုတ္ျခင္း အက်င့္က်င့္ရန္

ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ရုပ္နာမ္ကုိလွဴဒါန္းပါ၏

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ်

ကၽြႏုိပ္၏ ေကာင္းမူကုသုိလ္ကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ

     ခံယူၾကပါ

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကၽြႏုိပ္ကလည္း

သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းတုိ႕၏ ေကာင္းမူ

    အဖုိ႕ဘာဂကိုခံယူပါ၏။

3

     THE SULUN WAY OF MEDITATION

         The Basics of the Method

TOUCH – AWARENESS – MINDFULNESS

These are the three words which constitute

The whole Sunlun method of meditation.

Touch and awareness

Be mindful of these two;

When there is touch

There's awareness;

Just be mindful of that awareness

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာအားထုတ္နည္း

      အေျခခံအခ်က္မ်ား

   ထိ            သိ       သတိ

 ဒီမွာ စာသုံးလုံးပဲ ရွိတယ္၊ ဒီသုံးလုံးဟာ

စြန္းလြန္းကမၼဌာန္းထုိင္နည္း(တရားအားထုတ္နည္း)

           တစ္ခုလုံးပါပဲ

          ထိ                  သိ

          ဒီႏွစ္ခုကိုသတိျပဳ

 ထိတဲ့အခါ

               သိပါ

      သိတဲ့အေပၚသတိထားပါ။

5

       The Practice :   First Part :

             The breathing                                     

Choose a suitable place,

Sit in the upright position,

Close your eyes and mouth,

Without listening to any sound,

Keep your mind on the top of your nose,

Be mindfully aware

Only the touch of the air

Which goes in and out.

That's all there is to it.

လက္ေတြ႕တရားထုိင္နည္း - ပထမပုိင္း

        အသက္ရူဴျခင္း

သင့္ေတာ္တဲ့  ေနရာကုိ  ေရြးပါ

 မတ္မတ္ ထုိင္ပါ

မ်က္စိကုိပိတ္၊ ပါးစပ္ ပိတ္

ဘာသံမွနားမေထာင္ဘဲ

စိတ္ကုိနွားသီးဖ်ားမွာထားပါ

၀င္ခ်ီ ထြက္ခ်ီ

ေလအထိကိုသာ

သတိခ်ပ္၍ အသိကပ္ပါ

ဒါပါပဲ

7

Of the doors of the body

The nostrils from the gateway

To attainment of Enlightenment.

For that reason, the Sunlun way

Is based on the awareness of touch

Of the air, going  in and out

Of the nostrils.

The harder the breathing,

The harder the touch,

 and

The stronger will be the awareness,

ခႏၱာကုိယ္ရဲ႕တံခါးမ်ားအနက္

ႏွာသီးဖ်ား ကာယတံခါးဟာ

ဥာဏ္အလင္း ရရွိျခင္းအလုိ႕ငွာ ဂိတ္တံခါးၾကီးပဲ။

ဒါေၾကာင့္ စြန္းလြန္းနည္းဟာ

 ႏွာသီးဖ်ားက

၀င္ေလထြက္ေလ

ထိသိေပၚမွာ

အေျခခံတယ္။

ျပင္းျပင္းေလးရူဴေလ

ျပင္းျပင္းထိေလ

အဲသည္လိုျပင္းျပင္းထိေတာ့

မိမိရရ သိေလ

9

The stronger the awareness,

The easier it is to be mindful.

And so, without rest

Without stopping

Without changing position

Without rubbing to relieve itching,

Keep the mind

Only on the awareness of touch

Till comes the times to stop.

၁၀

မိမိရရ သိေတာ့

သတိကပ္ဖုိ႕ လြယ္ေလ

ဒါ့ေၾကာင့္ မနားဘဲ

ရပ္မေနဘဲ

ကၠရိယာပုတ္ မေျပာင္းဘဲ

ယားေနတာ မကုတ္ဘဲ

အခ်ိန္ေစ့သည့္ တုိင္ေအာင္

ဆက္တုိက္ ရူဴေပးပါ။

ထိသိေပၚမွာ သာ

စိတ္ကုိထားပါ။

11

 T he Pratice  :    Second Part :

Knowing the Sensation

 As the teacher instructs the yogi

To stop breathing,

The yogi takes one last in – breath

And  stops- sitting still

He will then become aware of the sensations

Going through the whole body

Keep your mind on those sensations.

That is the main thing.

It's so easy to tell

Yet doing it in practice-

It's another thing.

၁၂

လက္ေတြ႕တရားထုိင္နည္း -  ဒုတိယပုိင္း

      ေ၀ဒနာရွူျခင္း

ဆရာညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း

ေယာဂီဟာ ၀င္သက္တစ္ခ်က္ကုိ ရူဴ

အသက္ရူဴရပ္

အရူဴရပ္ျပီး ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထုိင္ေနပါ။

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ကိုယ္လုံး လုိက္ရူဴေတာ့

ေ၀ဒနာကုိ သိလာပါလိမ့္မယ္

အထင္ရွားဆုံး ေ၀ဒနာေပၚမွာ စိတ္ကုိ စုိက္ထားပါ

ဒါပါပဲ

အေျပာလြယ္ပါတယ္

လက္ေတြ႕ လုပ္ဖုိ႕ ခက္ပါတယ္

13

However difficult.

However impossible it seems.

Just be mindful of those sensations.

Keeping your body still

Without moving an inch

Without letting your mind wander

The key word here is

AS  IT  IS

" IT "  means whatever sensation that arises.

If it is pain

Know that it is pain.

The sensation of pain,

But not the name.

၁၄

ခက္ေသာ္လည္းပဲ

မျဖစ္ႏုိင္လို႕ ထင္ရေသာ္လည္းပဲ

ေ၀ဒနာေပၚတြင္ သတိတင္

ခႏၶာကိုယ္ကုိ ျငိမ္ျငိမ္ထား

တစ္လက္မမွမေရြ႕ဘဲ

စိတ္ကုိလည္း ပ်ံ႕လြင့္ မေနေစဘဲ ထားပါ။

ဒီမွာ ေသာ့ခ်က္ က်တဲ့ စကားက

"အရွိကုိ အရွိအတုိင္း"

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘာေ၀ဒနာပဲ ေပၚေပၚ

နာလွ်င္

နာက်င္ျခင္းရဲ႕ ေ၀ဒနာ

နာတယ္လုိ႕ သိ ။

အမည္နာမ ကုိသိဖုိ႕ မဟုတ္ ။

 

15

If it be cramp or ache or numbness or

Heat or cold.

Know the fact that it is so,

The sensation as it is,

But not the name.

Know whatever arises

As it arises.

When it arises,

In the bare fact that it arises.

Know it only   " as it is "

meaning

Without letting thoughts of  "me "  or  " mine "

interfere

၁၆

ေညာင္းညာမယ္၊ ကိုက္ခဲမယ္၊ ထုံက်င္မယ္

ပူမယ္ ၊ ေအးမယ္ ဆုိလွ်င္

အရွိအတုိင္း သိပါေစ ။

ေ၀ဒနာ ရွိသည့္အတုိင္း

အမည္နာမ မဟုတ္

ဘာပဲ ေပၚေပၚ သိပါေစ ။

ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာအတုိင္း

ေ၀ဒနာ ေပၚလာတဲ့အခါ

ရွိသည့္အတုိင္း

"အရွိကို အရွိအတုိင္း" သိပါေစ

အဓိပၸါယ္ကေတာ့

"ငါ" "ငါ့ဟာ"ဆုိတာ မေတြးဘဲ

17

Not even the thoughts  of one's own body,

Not the name of the sensations.

No thinking, no reflection.

Know the sensation only as it is.

Until there's only knowing and sensation,

No body,

No self,

No reflection,

No concept of any kind.

There's only knowing and sensation.

၁၈

ငါ၏ ခႏၱာလုိ႕ေတာင္ မေတြးဘဲ

ေ၀ဒနာ အမည္နာမ မတပ္ဘဲ

နိမိတ္ အာရုံ မေတြးဘဲ

ေ၀ဒနာ အရွိအတုိ္္င္း သိပါ ။

အသိနဲ႕ ေ၀ဒနာသာ က်န္သည္အထိ

ကိုယ္မဟုတ္ ၊ အတၱမဟုတ္

ငါမဟုတ္

ပညတ္အာရုံ နိမိတ္မဟုတ္

ပရမတ္မွ်သာ

အသိနဲ႕ ေ၀ဒနာသာ က်န္ေတာ့တာ

19

                Beyond Sensation

One contemplates on sensation

Knowing it only "as it is "

Until there's only sensation and knowing,

There will then come a time

When there's no sensation,

Only the mindfulness of pure consciousness itself,

There's no lust, no hate, no ignorance,

That's  when the mind becomes pure,

Clear of self, purged, firm, sevicable.

၂၀

ေ၀ဒနာလြန္ေသာ္

ေ၀ဒနာေပၚမွာ အေလးထား အာရုံျပဳရမွာက

ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာ အရွိအတုိင္း သိေနဖို႕

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့

ေ၀ဒနာ ခ်ဴပ္ေသာအခါ

အသိသာ က်န္သည္အထိ

ၾကည္လင္ေနတဲ့ စိတ္နဲ႕ သတိကပ္မူသည္သာ

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ကင္းကြာ

စိတ္ၾကည္လင္ သန္႕စင္လာတဲ့အခါ

အတၱ ကင္း စင္ ခုိင္ျမဲ သည္သာ

21

Able to put the mind

Where one wants to be,

Able to take the mind away

From where one doesn't want to be-

That is called  Samadha – Magga ;

The base of which is Rupa.

Knowing  --  that's Nama,

Realization of all is Samma-Ditthi-Magga.

The consequence of which will be

The ten stages of Nana or Knowledge,

Leading to Enlightenment;

That's supreme happiness, peace and freedom,

Known as Nirvana.

၂၂

  ကုိယ္လုိရာကို

စိတ္ကုိ ထားႏုိင္လာတယ္

မလိုတဲ့ေနရာမွ

ဖယ္ရွားႏုိင္လာတယ္

ဒါဟာ သမၼာသမာဓိ မဂၢင္ပါ ။

အသိကနာမ္

ယင္း၏ တည္ရာကား ရုပ္ဟု

ပိုင္းျခား သိျခင္းက သမၼာဒိဠိ    မဂၢင္ ။

ဆက္လက္ ၾကိဳးစားက

ဥာဏ္စဥ္ (၁၀) ပါး ဆုံးျပီး

မဂ္ဆုိက္ ဖုိလ္၀င္ ျဖစ္ေတာ့သည္သာ၊

အခ်မ္းသာဆုံး၊ အျငိမ္းခ်မ္းဆုံးသုိ႕ ေရာက္ေတာ့သည္သာ

ဒါဟာ နိဗၺါန္ပါပဲ။

23

That's no small achievement

And so, figuratively  speaking

One could say:

Just as a mango tree will come out

If a mango seed is well sown.

The result – the attainment of Enlightenment

Will come of it self,

For that's only the effect

Of giving one's attention

To sowing the best seeds

On the best ground,

Under the best possible conditions.

၂၄

ဒါတုႏုိင္းမရ ေအာင္ျမင္မူၾကီးပါ

ဒါေၾကာင့္ ဥပမာအျဖစ္ ေျပာရလွ်င္

သရက္ေစ့ မ်ဴိးေကာင္းေကာင္း တစ္ေစ့ ပ်ဴိးလုိ႕

သရက္ပင္ တစ္ပင္ ေပါက္လာသကဲ့သို႕ ပါဘဲ။

ဒါဟာ ေျမခံ အေကာင္းဆုံး အေပၚမွာ

အေျခအေန အေကာင္းဆုံး အေပၚမွာ

အေကာင္းဆုံး မ်ဴိးေစ့ စုိက္ပ်ဴိးျခင္း အေပၚမွာ

ကုိယ့္အာရုံကို စူးစုိ္က္ျခင္းရဲ႕

အက်ဴိး ရလာဒ္ အမွန္တရားပါပဲ။

25

          Epilogue

For the attainment of Nirvana

With Saddha – resolution.

And Viriya – effort,

Sati and Samadhi- mindfulness and concentration,

As well as knowledge,

May one be able to practice effectively.

၂၆

နိဂုံး

အခ်မ္းသာဆုံး နိဗၺါန္ ေရာက္ရန္

သဒၵါ ထက္သန္

ဇဲြ မာန္ ၀ီရိ

သတိ  သမာ ဓိ ပညာ ျဖင့္

ၾကိဳးစား အားထုတ္ ႏုိင္ၾကပါေစ။


  DHAMMA -  DANA

 

Dr. Khin Maung  Win + Tekkatho Shwe Yi Win

               and Family

 

                    2 – 1 -- 2009

 

Tuesday, January 20, 2009

The year of the 400th anniversary of Galileo Galilei

ဂါလီလီယုိ ႏွစ္၄၀၀ျပည့္ သုိ႕မဟုတ္ ဂါလီလီယုိႏွစ္-၂၀၀၉

ဂါလီလီယုိ ဂါလီလီ (Galileo Galilei)(၁၅၆၄-၁၆၄၂)

ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ကို ဂါလီလီယိုႏွစ္ဟုဆုိၾကပါသည္။တုိင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

မွာသူ႕ႏွစ္၄၀၀ျပည့္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာသူ႕အေၾကာင္းေတြရုပ္ရွင္ရုိက္ထားတာ

ေတြထုတ္လႊင့္ျပၾကသည္။တစ္ေန႕ကပဲ TV5 ျပင္သစ္လုိင္းတစ္လုိင္းမွသူ႕အေၾကာင္း

ရုပ္ရွင္ၾကည့္လုိက္ရသည္။ဒါ့အျပင္သူ႕ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာနတ္ၡတေဗဒ နတၡတာရာ

ျပပဲြမ်ားက်င္းပၾကသည္။အမွတ္တရေကာင္းကင္ယံၾကည့္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ၾကဖုိ႕ေဆာ္

ၾသထားသည္ကိုကုိယ္တုိင္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ေဟာေျပာပဲြမ်ားျပဳလုပ္ဖုိ႕လညး္

စီစဥ္ေနၾကတာေတြရွိသည္။ဒီေတာ့သူ႕အေၾကာင္းေလးကုိျပန္လွန္စဥ္းစားေကာက္

ႏွဴတ္တင္ျပကာေကာင္းကင္ယံ၏သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္တင္စားရင္းဂုဏ္ျပဳ

အမွတ္တရတင္ဆက္လုိက္ခ်င္ပါသည္။

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ား

အရစ္တုိတယ္(၃၈၄-၃၂၂ဘီစီ)၏အဆုိမ်ားထဲကတစ္ခုက-၅ေပါင္အေလးနဲ႕

၁ ေပါင္အေလးကုိအျမင့္ကေနလႊတ္ခ်ရင္ေလးတဲ့အေလးကအရင္ေျမၾကီးကိုထိမယ္။

သူ႕အေတြးအေခၚမ်ားမွာမွားယြင္းမူလဲြမွားမူေတြရွိေနခဲ့ေသာလည္းရာစုေပါငး္မ်ား

စြာသူ႕အဆုိမ်ားကိုယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။၁၆ ရာစုမတုိင္မွီအထိအ၇စ္စ္တုိတယ္

၏အဆုိမ်ားကုိျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးခဲ့သူအဂၤလန္ကေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးပင္လွ်င္

ဒဏ္ေၾကး ၅ ပဲက်ခံခဲ့ရပါသည္။၁၆ ရာစုမွာေမြးဖြားခဲ့သူဂါလီလီယိုကေတာ့

“သိပၸံပညာရပ္ကအဆုိေတြကုိသက္ေသျပခ်က္မရွိပဲလက္မခံႏုိင္ဘူး“ဟုေၾကြးေက်ာ္

ခဲ့ပါသည္။

၁၆၀၉ ခုႏွစ္လြန္ခဲ့ေသာအနွစ္ ၄၀၀။

ဂါလီလီယုိသည္ပါဒူး၀ါး(Padua)တကၠသုိလ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနစဥ္သူတီထြင္ေသာ

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိုေကာင္းကင္သုိ႕ေထာင္ၾကည့္လုိက္သည္။ထုိအခါသူသည္

ၾကာသာပေတးျဂိဳလ္(Jupiter)ေဘးမွလမ်ား၊လေပၚရွိေတာင္မ်ား၊ေနေပၚရွိအေျပာက္

မ်ားႏွင့္ေသာၾကာျဂိဳလ္(venus)၏လည္ပတ္ပုံ၏ထူးျခားခ်က္တုိ႕ကုိေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဂါလီလီယုိ သည္ အီတလီရွိပီစာေမွ်ာ္စင္ေပၚမွအေလးခ်ိန္

မတူေသာအရာ၀တၳဳႏွစ္ခုကုိလႊတ္ခ်ျပျခင္းျဖင့္ အရစ္တုိတယ္၏အဆုိမွားယြင္း

ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ေျမျပင္ေပၚကုိတစ္ျပိဳင္နက္ထဲက်တာကိုျမင္ရသူ

ေတြက“ဒါလွည့္ကြက္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ငါတုိ႕မ်က္စိနဲ႕တပ္အပ္ျမင္တယ္လို႕

မေျပာၾကနဲ႕။“ဟုလုိ္႕ေတာင္ဆုိခဲ့ၾကေလသည္။

၁၆၁၅ ခုႏွစ္တြင္ဂါလီလီယိုသည္သူ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေရးသားထားေသာစာအုပ္

တစ္အုပ္ကုိထုတ္ခဲ့သည္။ထုိစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အရစ္စ္တုိတယ္၏

ယူဆခ်က္မ်ားနွင့္မတူညီျခင္းေၾကာင့္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကဂါလီလီယုိ

မွာမေကာင္းဆိုး၀ါးေတြပူးကပ္ေနျပီဟုစြပ္စဲြကာအက်ဥ္းခ်ထားသည္။တရားရုံးတြင္

သူႏွင့္တရားခြင္ေလွ်ာက္လဲြခ်က္မ်ားကုိရုပ္ရွင္ေသခ်ာရုိက္ျပထားသည္ကုိေတြ႕လုိက္

ရသည္။ဤတြင္သူ႕အားမီးရုွဴိ႕သတ္ခံရမည့္အေရးကုိေရွာင္လဲြဖုိ႕တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းကဂါလီလီယုိသည္သူေရးခဲ့သမွ်အားလုံးမွားယြင္းေၾကာင္း၊ကမာၻၾကီး

ေရြ႕လ်ားေနတယ္ဆုိတာလည္းမဟုတ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားေရွ႕

မွာ၀န္ခံလက္မွတ္ထုိးခဲ့ရသည္။ဂါလီလီယိုေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားကုိ

ျမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္မီးပုံရွဴံ႕ခဲ့ၾကေလသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ဖေလာ့ရင့္ျမိဳ႕၌ေနာက္ထပ္စာအုပ္တစ္အုပ္ထပ္ေရးသားခဲ့ရာ

အရစ္စ္တုိတယ္၏၏အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္မတူေသာေၾကာင့္သူ႕ကုိေရာမျမိဳ႕က

အရာရွိမ်ားကအိမ္မွာအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့သည္။အိမ္မွာအက်ဥ္းခ်ခံရစဥ္တြင္

၁၆၄၂ တြင္ကြယ္လြန္သည္။

အလာေကာင္းေပမယ့္အခါေႏွာင္းျပီလား။

သူကြယ္လြန္ျပီၤးေနာက္အႏွစ္ ၃၅၉ ႏွစ္ၾကာေသာအခါက်မွဂါလီလီယိုအႏုိင္ရ

ေလသည္။ထုိအခါက်မွခရစ္ယာန္အာဏာပုိင္မ်ားကသတုိ႕မွားေၾကာငး္၊

ဂါလီလီယိုမွန္ကန္ေၾကာင္းအဆိုကုိပုပ္၇ဟန္းမင္းၾကီးထံတင္သြင္းသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကလညး္ခရစ္ယာန္အာဏာပုိင္မ်ားကဂါလီလီယုိအေရးယူ

ခဲ့သည္မွာမွားယြင္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံသည္။

သူကြယ္လြန္ျပီးေနာက္သူ႕အေတြးအေခၚမ်ားစာအုပ္မ်ားဥေရာပတခြင္တြင္ျပန္႕

ႏွ႕ံခဲ့သည္။လူေတြ၏ဦးေႏွာက္ေတြကုိဖြင့္ေပးခဲ့သည္။“ကုိယ္ယုံၾကည္တာကို

လက္ခံဖုိ႕အတြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႕လုိပါတယ္“။ဤကားဂါလီလီယို၏အေတြး

အေခၚတစ္ခုျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ဂါလီလီယိုအမွတ္တရေန႕စဲြမ်ားအျဖစ္ ၁၆၀၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္

တယ္လီစကုတ္ေခၚ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာငး္ကုိပထမဦးဆုံးအၾကိမ္လူေတြ

ေရွ႕မွာျပသခဲ့သည္။ ၁၆၀၉ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ဂ်ဴပီတာ၏ေဘးကလသုံးစင္းကုိ

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဂါလီလီယုိေသဆုံးျပီးအခါေႏွာင္းမွသူ႕ကုိအသိိအမွတ္ျပဳျခင္းအေပၚ

ထရိတကၠသိုလ္(University of Trieste) မွနကၡတေဗဒဆုိင္ရာပါေမာကၡ

မာဂရိတာဟတ္(Margherita Hack) က“အခါေႏွာင္းတာဟာလုံး၀မလာ

တာနဲ႕စာရင္ေတာ္ပါေသးရဲ႕“ဟုေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဂါလီလီယုိကုိအခုထိမေမ့ၾကပါ။သူ႕အမွတ္တရကုိ

က်င္းပေနၾကတာႏွစ္၄၀၀ျပည့္မွာျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕ျပင္ဇန္န၀ါရီလ

၉ ရက္ေန႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွာအဂၤါျဂဳိလ္ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ မားစ္ပဲြေတာ္(MarsFestival)

ကိုပင္ဂါလီလီယုိႏွစ္၄၀၀အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။

သူ႕အေၾကာင္းေလးေတြျပန္ေလ့လာၾကည့္ရတာစိတ္လွဴပ္ရွားစရာ

ေကာင္းသည္။သူ႕ေခတ္သူ႕အခါေပမယ့္အမွတ္ရစရာေတြအမ်ား

ၾကီးျဖစ္သည္။ဘ၀ဆုိတာတုိက္ပဲြတစ္ခုပါပဲဟုဆုိလွ်င္အံ့ၾသစရာမဟုတ္

ေတာ့တာေတြ႕လိုက္ရပါသည္။

ဂါလီလီယုိ ကုိသတိရလ်က္။

Wednesday, January 14, 2009

Paintings- Appreciation - King Cophetua and the Beggar Maid

အေတြးအျမင္ ၂၀၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၈ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ႏုိင္ငံတကာပန္းခ်ီခံစားမူ

King Cophetua and the Beggar Maid

by sir Edward Coley Burne-Jones(1833-1898)

ဘုရင္ ကိုဖီတူရာ ႏွင့္ သူေတာင္းစားမိန္းခေလး

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

sir Edward Coley Burne-Jones သည္အဂၤလိပ္လူမ်ိဴးပန္းခ်ီဆရာ၊ဒီဇုိင္းဆရာ၊သရုပ္ေဖာ္္


ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ကာEdward Coley Jones အမည္ရင္းျဖစ္သည္။သူ႕ကုိBirmingham ေဒသ


တြင္၁၈၃၃တြင္ေမြးဖြားသည္။ ေအာ့စ္ဖုိ႕တကၠသုိလ္တြင္ပညာသင္ခဲ့သည္။


Pre-Raphaelite (ေရဖယ္ေခတ္ကုိအစပ်ိဴးသည့္ပန္းခ်ီေခတ္) ကပန္းခ်ီဆရာတစ္္ဦးျဖစ္သူ


Dante Gabriel Rossetti၏သင္ၾကားမူေအာက္ကထြက္လာသူျဖစ္သည္။သူ၏လက္ရာမ်ား


သည္လူပုံပန္းသဏာန္ဟန္ ဟန္အမူအရာ အလယ္ေခတ္ကပန္းခ်ီလက္ရာဒီဇုိင္းမ်ား


စိမ့္၀င္စီး၀င္လ်က္ရွိသည္။အလယ္ေခတ္ကေက်းလက္ဟန္ပန္ သမၼက်မ္းစာလာအေၾကာငး္


အရာမ်ား ၎တုိ႕၏ခံစားမူမ်ား စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ထဲကဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ား


ကိုသူေရးဆဲြေသာပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ယင္းသည္သူတက္ေရာက္ပညာသင္


ခဲ့ေသာ Pre-Raphaelite ေက်ာငး္၏အေကာင္းဆုံးလက္ရာမ်ားၾကားစီး၀င္ခဲ့မူျဖစ္ေလ


သည္။သူေရးဆဲြခဲ့သည္မ်ားထဲက King Cophetus and the Beggar Maidသည္လန္ဒန္က


Tate ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္ (၁၈၈၄ )ထားရွိျပီးအေကာင္းဆုံးလက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။


၁၈၉၄ခုႏွစ္တြင္ ဆာဘဲြ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္ျပထားေသာပန္းခ်ီကားသည္မ်ားစြာေသာေ၀ဖန္မူမ်ားစြာက


သူ၏အေကာင္းဆုံးလက္ရာအျဖစ္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။


ပန္းခ်ီဆရာsirEdwardColeyBurne-Jones(1833-1898)သည္ပန္းခ်ီကားကမ္းဗတ္စ္ေပၚမွာ

စိတ္ကူးႏွင့္ပုံေဖာ္သ၍အသဲႏွလုံးမ်ားအား


ထိရွသြား ေစေလာက္သည့္ဘယ္ေတာ့မွမေသသည့္ခံစားမူမ်ားကိုေပးခဲ့ပါသတဲ့။


Burne-Jones (ဘန္းဂ်ဴံးစ္) သည္လွပသည့္ဒဏာရီမ်ားကုိ


ပုံေဖာ္ရာ၌ေျပာင္ေျမာက္လွသူျဖစ္ေလသည္။ျမင္ရေသာျမင္ကြင္းကယင္းကုိသရုပ္ေဖာ္


ထားေပသည္။သူကစံျပေလာက္သူမ်ားကုိခ်ယ္မွဴန္းသည္။ျပီးေတာ့ထုိသူမ်ားကုိသူ႕


ကုိယ္ပုိင္ကမာၻတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးသည္။ယင္းသည္ပင္သူ႕ေခတ္ကတျခားေသာပန္းခ်ီ


ဆရာမ်ားၾကားတြင္ထူးျခားမူျဖစ္ေလသည္။ယခုေဖာ္ျပထားေသာပန္းခ်ီကားသည္ထုိ


အရည္အခ်င္းမ်ားကုိျပသလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ျမင္ေတြ႕ရသည့္သူေတာင္းစား


မိန္းခေလးသည္ကဗ်ာဆရာၾကီး Tennyson(တယ္နယ္ဆင္) ေရးစပ္ေသာကဗ်ာ


ထဲကအတုိင္းပင္ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္…..


"ေကာင္းကင္ယံတိမ္တုိက္ေတြၾကားကလမင္းၾကီးရဲ႕ေတာက္ပမူေၾကာင့္


သူမရဲ႕ႏြမ္းပါးတဲ့အ၀တ္အစားကုိျမင္ရတယ္။


သူမရဲ႕ေျခမ်က္ေစ့ကုိတစ္ေယာက္ကခ်ီးမြန္း


သူမရဲ႕မ်က္လုံးေတြကုိတစ္စုံတစ္ေယာက္ကခ်ီးက်ဴး


သူမရဲ႕နက္ေမွာင္တဲ့ဆံႏြယ္ေတြကုိတစ္ဦးကခ်ီးေျမွာက္


သူမရဲ႕ခ်စ္ဖြယ္အမူအယာေတြကုိတစ္စုံတစ္ဦးကခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္


ဘယ္လုိေနရာကၾကည့္ၾကည့္လွလုိက္တဲ့မ်က္ႏွာေလး


ဒီကမာၻေပၚမွာဘယ္ေနရာရာမွာမွမျမင္ဘူးတဲ့အလွ၊


ဘုရင္ကိုဖီတူရာ က ေတာ္၀င္တဲ့က်မး္သစၥာကုိအခုလုိက်ိမ္ဆုိလုိက္ျပီ……


"ေဟာဒီသူေတာင္းစားမိန္းခေလးဟာငါ၏ဘုရင္မျဖစ္ရမည္။" "


ပန္းခ်ီဆရာသည္ကၽြႏုိပ္တုိ႕အားထုိသေတာင္းစားမိန္းခေလး သနားစဖြယ္ေကာင္းေသာ


ေတြေ၀ေသာ ဟန္ပန္မ်ားျဖင့္သူမ၏ႏြမ္းပါးေသာမီးခုိးေရာင္အ၀တ္အစားျဖင့္ဘု၇င့္


သလြန္ေပၚမွာထုိင္ေနသည္ ကုိေရးဆဲြခ်ယ္မွဴန္းျပထား၏။သူမမွာဖိနပ္မပါ။

သူမလက္ေမာင္းမ်ားမွာလည္း


အ၀တ္ဗလာ။သူ႕ေရွ႕ေအာက္ေျခမွာေတာ့ဘုရင္ကထုိင္ေနသည္။ဘုရင့္လက္ထဲတြင္


အဖိုးတန္ရတနာသရဖူကုိကုိင္ထားသည္။သူမအားသူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိလက္ခံေပးဖုိ႕


ခြင့္ပန္ ေမာ့ၾကည့္ေနဟန္ျဖစ္သည္။


ပန္းခ်ီဆရာသည္ထုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသူ႕ပန္းခ်ီကားထဲတြင္မ်ဴးတူးစြာခ်ယ္မွဴန္းလုိက္၏။


ထုိ႕ျပင္သူ႕ပန္းခ်ီကားကုိၾကည့္လုိက္သူတုိင္းအေသးစိတ္ကုိဂရုျပဳမိသြားရသည္။


ျပီးေတာ့သူကေဆးေရာင္စုံမ်ားစြာကုိလည္းအားပါးတရထည့္သြင္းေရးဆဲြထားသည္။


သူ၏စိတ္ကူးမ်ားစြမ္းပကားႏွင့္အႏုပညာလက္ရာေပါင္းစပ္လုိက္ေတာ့ပန္းခ်ီေက်ာင္းသား


မ်ား နွင့္ ပန္းခ်ီခ်စ္သူတုိ႕အတြက္ေက်နပ္ေပွ်ာ္ရႊင္စရာေတြကုိေပးစြမ္းလုိက္သည့္


ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။


Friday, January 2, 2009

10 Anniversary - Khin Myo Chit - 2 - 1 - 2009

ႏွစ္သစ္မွာအားလုံးစိတ္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းၾကပါေစ ။

စာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကြယ္လြန္တာ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ျပီ။

၂ - ၁ - ၁၉၉၉ မွ ၂ - ၁ - ၂၀၀၉

ေမေမၾကီးကြယ္လြန္ျခင္းအမွတ္တရ စာစုမ်ားမွေကာက္ႏွဴတ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

ေလာကမွာဘဘကုိအမွားတစ္ခုနဲ႕အမွန္ တစ္ခုလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႕ဆုိရင္

အမွန္တစ္ခုက ေက်ာင္းဆရာဘ၀ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ

အမွားတစ္ခုကေတာ့ မမျမနဲ႕လက္ထပ္ခဲ့တာပါပဲ။(ဟုဘဘၾကီးကရယ္လ်က္ေျပာသည္။)

ဦးခင္ေမာင္လတ္

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏အမည္ရင္းမွာမခင္ျမျဖစ္ပါသည္။ေရွးကသိခဲ့ေသာ

မိတ္ေဆြမ်ားကမခင္ျမ၊မမျမ၊ၾကီးၾကီးျမ စသည္ျဖင့္ေခၚၾကပါသည္။ယခုအခါတြင္

ဤကေလာင္နာမည္ျဖစ္ေသာခင္မ်ဴိးခ်စ္ကိုသာအားလုံးကအမည္ရင္းကဲ့သုိ႕

သုံးစဲြေနသျဖင့္အမည္ရင္း မခင္ျမ သည္ပင္လွ်င္ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါေတာ့သည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ၁၉၉၈

စာေရးသူစိတ္ပူရသည္ကဘဲြ႕ယူမယ့္ေန႕ သမီးႏွင့္သားတုိ႕ရဲ႕ဘြားဘြား(စာေရး

သူ၏ေယာကၡမသည္နာတာရွည္ေလးဖက္နာျဖင့္အိပ္ရာထဲလဲေနတာႏွစ္ႏွင့္

ခ်ီလာျပီ။သူ႕တြင္တကၠသုိလ္ထဲသြားလည္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကလည္းရွိသည္။သူအသြား

ခ်င္ဆုံးေနရာမွာတကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္ျဖစ္သည္။စာအုပ္ေတြႏွင့္အေဖာ္လုပ္ခဲ့

ေသာသတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာမၾကီးအဖုိ႕စာၾကည့္တုိက္သည္သူ႕အတြက္

အတမ္းတဆုံး အသြားခ်င္ဆုံးေနရာျဖစ္ေနသည္။ေနမေကာင္းတာကလညး္

ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီလာျပီးတစ္ေနရာတည္းမွာၾကာၾကာမထုိင္ႏိုင္ပါ။အိပ္ရာထဲလဲွေနေသာ

အခ်ိန္ကမ်ားသည္္္္။ဒီေတာ့သူ႕ဘြားဘြားလုိက္ရင္ဘယ္လုိစီစဥ္ရမလဲ။သမီးက

လည္းဘယ္အခ်ိန္မွာသူ႕အဘြားကုိသြားေျပာလုိက္သည္မသိပါ။အေျဖကေတာ့

ေမေမၾကီး သမီးဘဲြ႕ယူတဲ့ေန႕ေက်ာင္းထဲလုိက္မယ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ခန္းမထဲကုိ

ေတာ့ဘယ္လုိနည္းႏွင့္မွမ၀င္ႏုိ္င္ပါ။အျပင္မွာေျမးနဲ႕ဓါတ္ပုံရုိက္ၾကပါမည္။

တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္း  ဘဲြ႕ႏွင္းသဘက္ေရွ႕ကမ်ဴိးဆက္သုံးဆက္ ၁၉၉၆

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမေမၾကီးကစကားေျပာလည္းေကာင္းတယ္။စာေရးလည္းေကာငး္တယ္ လုိ႕

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အဲသည္တုန္းကေယဘုယ်အားျဖင့္မွတ္ထားမိပါတယ္။ခင္မ်ဴိးခ်စ္

ရဲ႕ေျမးေတြအျဖစ္ကွၽြန္ေတာ္တုိ႕တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ဂုဏ္ယူတတ္လာၾကပါတယ္။

ေမေမၾကီးဟာလက္ႏွင့္လည္းစာေရးတယ္။လက္ႏွိတ္စက္လည္းရုိက္တယ္။

ျပီးေတာ့ျမန္မာ့ဓေလ့ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းေတြကုိလုိက္လံလွည့္

လည္ေလ့လာျပန္႕ပြားတဲ့အလုပ္ဆုိလည္းလက္မေႏွးပါဘူး။ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္

တုိ႕ဂုဏ္ယူရမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား။

ေမာင္ရစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ေမေမၾကီး ၁၉၉၉

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္မသည္ျမန္ျပည္တခြင္အရပ္ရပ္ကဘုရားေစတီပုထုိးမ်ားကိုဖူးရဖုိ႕အခြင့္အေရး

ေတြၾကံဳလာတုိင္းေမေမၾကီးေျပာျပခဲ့ေသာျမန္မာဒဏာရီေတြကုိတေရးေရး

ျမင္ေယာင္လာရသည္မွာေမေမၾကီးေမြးျမဴေပးလုိက္ေသာစိတ္ဓါတ္အေမြ

ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ဒါေၾကာင့္လည္းျမန္မာ့အေမြအႏွစ္မ်ားသဖြယ္

အဖုိးတန္ျမန္မာဒဏာရီေတြႏွင့္တဲြ၍ေမေမၾကီးကုိလြမ္းရသည္မွာထူးျခားေနပါ

ေတာ့သည္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေမေမၾကီးကုိလြမ္းပါသည္ ၂၀၀၂

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

အစားထုိး၍မရေသာစာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားျခင္းသည္

ျမန္မာ့စာေပေလာကအတြက္ၾကီးစြာေသာဆုံးရူံးမူၾကီးျဖစ္သည္။

ပါရဂူ

------------------------------------------------------------------------------------------

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္သည္အိမ္တြင္ေနသည့္အခါတြင္ပင္လွ်င္တိက်ေသာအခ်ိန္ဇယားဆဲြထားသည္။

သူကဒီလုိမလုပ္ရင္ဘာစာမွေရးျဖစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးဟုရွင္းျပသည္။နံနက္တြင္ ၁၀  နာရီ

အထိေျမးအမႊာကေလးမ်ားျဖင့္ကစားသည္။ျပီးလွ်င္ညေနေလးနာရီအထိေထာင့္တစ္ခုတြင္

စာေရးစာဖတ္လုပ္သည္။ျပီးမွတဖန္ေျမးမ်ားႏွင့္ထပ္ေတြ႕သည္။သူသည္အဘြားအလုပ္ အိမ္

မူကိစၥ စာေရးစာဖတ္အလုပ္ကုိေကာင္းစြာေရာယွက္ထားေသာဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္သူ

ျဖစ္သည္။

Alex Wood ၁၉၇၀ ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္ ဂါးဒီယန္းမဂၢဇင္း

 

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ကဖီလစ္ပုိင္မ်ဴိးခ်စ္ရီေဇာ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးႏွဴတ္ဆက္ျခင္း

ကဗ်ာေက်ာ္ကုိဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ဘာသာျပန္သူက ခင္မ်ဴိးခ်စ္ တဲ့။

တုိးတက္ေရးမ၈ၢဇင္းမွာ။

ေနာင္အခါဆရာမၾကီးနဲ႕ေတြ႕ဆုံခြင့္ရတယ္။

ၾကားနာခြင့္ရတယ္။မွန္တယ္။အက်ဴိးရွိတယ္ထင္တာကုိ

ေျပာရဲတဲ့သတၱိရွိသူအျဖစ္ေတြ႕ရတယ္။

ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါတယ္။

ဆရာမၾကီးလုိပုဂၢိဳလ္မ်ဴိးကြယ္လြန္တဲ့အတြက္အလြန္ႏွေျမာမိပါတယ္။

တင္မိုး ၃-၁-၉၉

-----------------------------------------------------------------------

မရဏံ  - ဓူ၀ံ။

ဇိ၀ိတံ နဓူ၀ံ။

ေသျခင္းတရားကားျမဲ၍

အသက္ရွင္ျခင္းကားမျမဲ။

ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္သည္ အသက္ရွင္စဥ္အတြင္းႏုိင္ငံေတာ္

အက်ဴိးအတြက္ အဖက္ဖက္ကေဆာင္ရြက္သြားသူျဖစ္၍

အမည္ကားႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ရွင္သန္လ်က္ရွိေနပါသည္

က်ေနာ္အရာရွိျဖစ္စဥ္ ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္အား တပ္မေတာ္၀တ္စုံျဖင့္

တက္တက္ၾကြၾကြ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္အက်ဴိးကုိေဆာင္ရြက္ရွိခဲ့သည္ကုိ

မွတ္မိေနပါသည္။အမ်ဴိးသမီးတပ္ဖဲြ႕တြင္အၾကီးအကဲအျဖစ္ေဆာင္ရြက္

ေနသည္ကိုလည္းမွတ္မိေနပါသည္။ဆ၇ာမၾကီးႏိုင္ငံေတာ္အက်ဴိးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ဆရာမၾကီးေကာင္းရာသုဂတိသို႕လားပါေစ-

ဦးတင္ဦး

-----------------------------------------------------------------------------------

 "အေမခ်စ္ ကေငါက္ငန္းေရးသားတတ္ပါသည္။

အေမခ်စ္ စာမ်ားသည္ကမာၻဆန္ပါသည္။

အေမခ်စ္ကရိုးရာကိုကမာၻႏွင့္ယွဥ္၍ဆဲြဆန္႕ပါသည္။

အေမခ်စ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္စာေပမ်ားကုိ တခါတရံ ဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္းတတ္ျပန္ေလသည္။"

သုေမာင္ အေမႏွစ္ေယာက္ ေကာက္ေၾကာင္းေကာက္

-------------------------------------------------------------------------------------

..ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏တဖက္သားအားေကၽြးေမြးလုိစိတ္ႏွင့္အျငိမ္မေနႏုိ္င္ေသာ

လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကိုသတိျပဳမိသည္။သူ၏လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားသည္

စာေရးလွ်င္ေရး၊မေရးလွ်င္အိမ္ကိစၥႏွင့္ပန္းစုိက္ျခင္းစသည့္တစ္စုံတစ္ခုအတြက္

အျမဲလွဴပ္ရွားေနေလ့ရွိသည္။

ေမာင္ေက်ာ္သာ ခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၁၉၉၉

--------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕အဂၤလိပ္စာေ၇းဆရာၾကီး အိတ္ခ်ဂ်ီ၀ဲလ္ လာေရာက္ေသာအခါ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာစာေရးဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ပညာသင္

ၾကားေနၾကေသာစာေရးဆရာေပါက္စမ်ားသည္၀မ္းပမ္းတသာျဖင့္ရန္ကုန္တကၠ

သုိလ္ေလွေလွာ္အသင္းအေဆာက္အဦမွာၾကိဳဆုိဧည့္ခံၾကသည္။ထုိအခါျဖတ္ျဖတ္

လပ္လပ္ရွိေသာေက်ာင္းသူခင္မ်ဴိးခ်စ္ကအမ်ားနည္းတူစာေရးဆရာၾကီးကို

ၾကိဳဆုိဧည့္ခံသည္။စာေရးဆရာၾကီး ၀ဲလ္စ္သည္ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္လွဴပ္ရွား

သြားလာေျပာဆုိေနေသာေက်ာင္းသူမေလးစာေရးဆရာေပါက္စနကိုၾကည့္၍

အလြန္သေဘာက်သြားဟန္တူသည္။ေနာင္ေသာအခါျမန္မာႏိ္ုင္ငံကစာေပ

လုပ္သားမ်ားဦးေဆာင္၍သူ႕ုကုိၾကိဳဆုိဧည့္ခံသည့္အေၾကာင္းဆရာၾကီးက

သူေရးေသာစာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္ထင္ စိတ္ဓါတ္ခုိင္မာေသာခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၁၉၉၉

----------------------------------------------------------------------------------------------

ထိုဧည့္ခံပဲြတြင္ခင္မ်ဴိးခ်စ္က မစၥတာ၀ဲလ္စ္ အားမၾကာေသးခင္ကအတြင္း

၀န္မ်ားရုံးေရွ႕တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပၾကရာတြင္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ "ေဂၚ

ရာဆာဂ်င္" (ျမင္းစီးပုလိပ္)တုိ႕ကေက်ာင္းသားမ်ားကုိနံပါတ္တုတ္ျဖင့္ရုိက္

သည့္ဓါတ္ပုံမ်ားကိုျပ၍ျဖစ္ရပ္ကုိေျပာျပသည္။ေနာက္မၾကာမီမွာပင္

မစၥတာ ၀ဲလ္စ္ ကသူ၏ခရီးသြားမွတ္တမ္းစာအုပ္ In Search of Hot Wars

တြင္ထုိအေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပလုိက္သည္။

တက္တုိး သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ၁၉၉၉

-------------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးတုိ႕ နဲ႕ကအိမ္နီးခ်င္းပါ။ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီး

တုိ႕အိမ္ကုိမၾကာခဏေရာက္ေလ့ရွိပါ္တယ္။ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးမ်ားကလဲ

ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က္ုမၾကာခဏလာလည္တတ္ပါတယ္။ဆရာၾကီးတုိ႕မိသားစုဟာ

တအိမ္လုံးစာဖတ္ၾကတယ္။လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ားကိုဆုိလွ်င္၀တၳဳ ကဗ်ာ

ေဆာင္းပါး အားလုံးကိုုလုိက္ဖတ္ၾကပါတယ္။ၾကိဳက္တဲ့စာေတြ႕ရင္မိသားစု

အတြင္းမဖတ္လုိက္ရ မရွိေအာင္မိသားစုစကား၀ုိင္းမွာေျပာျပရင္းစာေပအရသာ

ခံေလ့ရွိၾကပါတယ္။မုဒိတာပြားမ်ားၾကပါတယ္။ပီတိျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေမာင္စြမ္းရည္ လူၾကီးႏွင့္လူငယ္ ၁၉၉၉

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

အစ္မၾကီးသည္အလွအပ ၀တ္ဆင္ထုံးဖဲြ႕ရာမွာသာ မိန္းမသဘာ၀ျဖစ္ေသာ္လညး္

စိတ္ေနသေဘာထားမွာအားႏြဲ႕သူ မိန္းမသားမဟုတ္၊ မိန္းမသားအမူအယာမ်ဴိး

မျမင္ရဘဲ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ေသာေယာက်ၤားသဘာ၀မ်ဴိး ကၠေျႏၵရွိတာမ်ဴိးေတြ႕ျမင္

ရ၍သူႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးေတြ႕ေနရေသာကၽြန္မအဖုိ႕သူ႕ကိုအားက်မိေလသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္

အမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ထံမွကၽြန္မႏွစ္သက္ေသာသူက်င့္သုံးရာစိတ္မ်ားအရ သတၱိစိတ္

မဟုတ္လွ်င္မခံလုိစိတ္ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ သည္းခံႏုိ္င္စြမး္ရွိေသာစိတ္ အၾကားအျမင္

စုေဆာင္းကာပညာရွာလုိေသာစိတ္တုိ႕ကို ကၽြန္မသူ႕ထံမွခံယူခဲ့ရေလသည္။

ႏုယဥ္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္အမွတ္တရဒုတိယေဆာင္းပါး ၁၉၉၉

--------------------------------------------------------------------------------------------

ထုိစဥ္ကနဂါးနီဂ်ာနယ္စာေစာင္မွာထင္ပါသည္။ခင္မ်ဴိးခ်စ္ဆုိသူအမ်ဴိးသမီးစာေ၇းဆရာ၏


ဓါတ္ပုံကုိေတြ႕ရွိရသည္။ဘီးဆံထုံးႏွင့္မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ႏွာတံေပၚေပၚႏွင့္ျမန္မာဆန္

ေသာအမ်ဴိးသမီးတစ္ေယာက္ပုံျဖစ္သည္။သူ႕စာအေရးအသားမ်ားကိုလည္းတုိးတက္

ေရးမဂၢဇင္း နဂါးနီဂ်ာနယ္ ႏွင့္ ဘားမားဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။

ခင္ႏွင္းယု ထားရစ္ခဲ့ျပီကြယ္ ၁၀-၈-၁၉၉၉

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ယခုျပန္စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါမမအေၾကာင္းကုိေရးရာတြင္ရာသက္ပန္

အနီးကပ္တဲြခဲ့ေသာဆရာ့အေၾကာင္းကိုခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍မရသည္ကုိ

ေတြ႕ရသည္။သူတုိ႕ေမာင္ႏွံသည္တကယ့္ကုိႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္ျဖစ္ၾကျပီး

တစ္ေယာက္ဘာပဲလုပ္လုပ္က်န္တစ္ေယာက္ကအျပတ္ေထာက္ခံအားေပး

သည္။သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ စကားမ်ားဖုိ႕ မဆုိထားဘိ၊အတုိက္အခံစကား

ေျပာသည္ကုိပင္တစ္ခါမွမၾကားဖူးေခ်။

ေမာင္ၾကာညိဳ မွတ္မိသမွ် မမ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၁၉၉၉

-----------------------------------------------------------------------------

13 Carat Diamond and other stories(1970) ႏွင့္ Her Infinite Variety

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏၀တၳဳတုိဆုရ၀တၳဳတုိ႕မွာဆရာမၾကီးခင္မ်ဴိးခ်စ္

အတြက္ျမန္မာကိုကမာၻကသိေစလုိက္ေသာနာမည္ေက်ာ္၀တၳဳျဖစ္ေၾကာင္းကုိ

စာသမားအေပါင္းကေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။တကယ္မူ

ဆရာမၾကီး ခင္မ်ဴိးခ်စ္မွာျမန္မာကုိကမာၻကသိေစလုိက္သူသာမကကမာၻကို

ျမန္မာတုိ႕သိဖို႕ေကာင္းေၾကာင္း သိရန္လုိေၾကာင္းအတြက္လညး္ဘာသာျပန္

စာေကာင္းစာသန္႕ေတြေရးထုတ္ထားခဲ့ေလသူမဟုတ္ပါလား။

ျမင့္ၾကိဳင္ စာေရးဆ၇ာမ(ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၁၉၉၉

------------------------------------------------------------------------

For many years Daw Khin myo Chit has sought to explain Burmese

culture not just for foreigners but to keep the ancient traditions

alive for the people of Burma as well. She is not only familiar

with the Buddhists texts and chronicles of her country but also

is herself a living repository of much oral history.

Virginia M.Di Crocco –Assistant Honorary Secerectary-

 Journal of the Siam Society 1984

---------------------------------------------------------------------------------

သူေျပာေသာစကားတုိင္းတြင္လူ႕ေလာက မတရားမူမ်ား၊အျမင္မေတာ္

ကေမာက္ကမမ်ားကို သေရာ္ေသာ အျမင္ျဖင့္ၾကည့္၍ေျပာျပတုိ္င္း

ကၽြန္မတုိ႕ရယ္ေမာၾကရသည္။

ခင္ေဆြဦး ေမတၱာပြင့္လင္းရာသီမ်ား ၁၉၉၉

-------------------------------------------------------------------------------------

ဘာေၾကာင့္နာမယ္ေက်ာ္စာေရးဆရာမၾကီးျဖစ္လာရသလဲ လုိ႕ကၽြန္ေတာ့္

အေမးကို

"ကၽြန္မကမာနၾကီးတယ္၊ ကဲ မင္းေမးခြန္းကိုေျဖရတာေပါ့။

ခင္မ်ဴိးခ်စ္ဆုိတဲ့ နာမည္တစ္လုံး မေတာ္တဆရလာတာေဟ့၊

ကဲ သိျပီလား။ စာေရးတာလား၊ မေရးဘဲမေနႏုိင္လုိ႕ ၊ လက္ယားလုိ႕။"

"ေကာင္းလုိက္တဲ့အေျဖဗ်ာ"လုိ႕ဘဘလတ္က၀င္ေထာက္သည္။

ၾကည္ႏုိင္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာေမာင္ႏွင့္ခင္ ၁၉၉၉

---------------------------------------------------------------------------------------

 "စာေရးဆရာတစ္ေယာက္မွာရွိကိုရွိရမယ့္အရည္အခ်င္းကေတာ့ရုိးသား

ေျဖာင့္မတ္မူပါပဲ။"

ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏မွတ္သားလုိက္နာဖြယ္ရာတန္ဖိုးရွိစကားပင္ျဖစ္

ပါသည္။သည္စကားကုိလူခ်င္းစုံတုိင္းလည္းေျပာတတ္သည္။ေဆာင္းပါး

ေတြထဲမွာလည္းၾကဳံတုိင္းေရးတတ္သည္။ဆရာမၾကီးကိုယ္တုိင္လည္း

ထုိစကားအတုိ္င္းက်င့္ၾကံခဲ့သည္။

ၾကဴၾကဴသင္း ကၽြန္မနွင့္ ဆ၇ာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၁၉၉၉

----------------------------------------------------------------------------------

တုိ္င္းျပည္န႕ဲလူမ်ဴိးကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ ၾကီးမားပုံကုိဆရာမၾကီးရဲ႕ဘ၀တသက္တာ

လုပ္ငန္းေတြကသာအခုိင္မာဆုံး အလွပဆုံး သက္ေသထူျပပါလိမ့္မယ္။

ကိစၥတရပ္ဟာတုိးတက္သထက္တုိးတက္လာေလ တသီးတျခားထီးထီး

မားမားၾကီးတည္ရွိေလ။ ဒီလုိ ဆရာမၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ရတယ္။

ေမာင္ေအာင္ပြင့္ ခ်စ္သူမုန္းသူမခဲြျခား တျပည္လုံးၾကားၾကပါေစသား ၁၉၉၉

-----------------------------------------------------------------------------------

ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုမွာၾကံဳဖူးတယ္။ေသာ္တာေဆြရယ္၊အစ္မၾကီးရယ္၊ကၽြန္ေတာ္ရယ္။

ပန္းခ်ီပန္းပုေကာင္စိကျပဳလုပ္တဲ့ကာတြန္းျပပြဲရွိတယ္။အဲဒီမွာစာတမ္းဖတ္ပဲြပါေတာ့

အစ္မၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကာတြန္းစာတမ္းဖတ္တယ္။အဲဒီလုိဖတ္ျဖစ္ေအာင္ကၽြန္ေတာ္

ကေမတၱာရပ္ခံတာပါ။စာတမ္းဖတ္ပဲြကိုဂ်ဴဗလီေဟာမွာလုပ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္လည္း

စာတမ္းတစ္ေစာင္ဖတ္တယ္။အဲဒီမွာေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကသူငယ္ငယ္ကတည္းကဖတ္

ခဲ့တဲ့ေကာမစ္ေတြထဲကေဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕အမည္နဲ႕စရုိက္ေတြကိုအကုန္လုံး

မွတ္မိတယ္။ဘယ္ဇာတ္ေကာင္မေလးကဘယ္လုိ၊အေသးစိတ္ေတြထည့္ေျပာ

သြားတယ္။ကၽြန္ေတာ္အခုေျပာရဖုိ႕ေတာ့ဒီဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕နံမယ္ကိုေမ့ကုန္ပါျပီ။

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကေကာမစ္အေၾကာင္းေတြကိုေကာင္းေကာင္းၾကီးေျပာႏုိင္တယ္။

ကာတြန္း ေဖသိန္း ၁၉၉၉

-----------------------------------------------------------------------------------

ဟုိတုန္းကေတာ့သူ႕ကိုမခင္ျမလုိ႕ပဲေခၚၾကတယ္။အသက္ကလည္းသိပ္မကြာ

လွဘူး။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လည္းအသက္ၾကီးသြားျပီ။ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က

လည္းစာေပအေနနဲ႕ေရာ သူနာမယ္ၾကီးလာတဲ့အခါက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္က

အစ္မၾကီးလုိ႕သူ႕ကိုေခၚတယ္။

ဒဂုန္တာရာ ၁၉၉၉

----------------------------------------------------------------------------------------------

အဂၤလိပ္လိုေရးတယ္။ႏုိင္ငံျခားသားေတြန႕ဲကၽြမ္း၀င္မူရွိတယ္။ဒါဆုိ မခင္ျမဟာ

ဘုိုဆန္တာေပါ့။ႏုိင္ငံျခားကုိအထင္ၾကီးတယ္ေပါ့ လို႕ေမးစရာရွိတယ္။အဲဒါေတြ

လုံး၀ မဟုတ္တာ အမွန္ပါ။မခင္ျမဟာဆံထုံး အျမဲထုံးျပီးျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္

ဆင္တယ္။ျမန္မာ့အစားအစာကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးနုိး စားတယ္။အိမ္မွာလညး္

ျမန္မာအိမ္လိုပဲ ျပင္ဆင္ပါတယ္။ျမန္မာစာေပနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕လဲဦးၾကင္ဥ၊

ဦးပုည ကအစ နတ္ရွင္ေနာင္ တုိ႕အဆုံး ျမန္မာဂႏၱ၀င္စာေပကိုႏွဴတ္တုိက္

အလြတ္ရြတ္ဆိုႏုိ္င္ပါတယ္။စကားေျပာရင္အဲဒီက ဂႏၱ၀င္စာေပေတြကို

ညွပ္ျပီးေျပာတတ္တယ္။သူေရးတဲ့ စာထဲမွာလည္းေရွးကစာၾကီးေပၾကီး

ေတြထည့္သုံးထားတာျမင္ႏုိ္င္ပါတယ္။

ဦးသုခ မခင္ျမမွ ခင္မ်ဴိးခ်စ္သုိ႕ ၇-၃-၂၀၀၂

---------------------------------------------------------------------------------------------

ဒီေခတ္လူငယ္ေတြကႏုိ္င္ငံျခားကစာေပအေၾကာင္းေတြကိုေျပာတတ္ေရးတတ္မွ

ေခတ္မွီတယ္ စတုိင္က်တယ္ လူရာ၀င္တယ္ ထင္ေနၾကတာ။ႏုိင္ငံျခားစာေရးဆရာ

ကဗ်ာဆရာေတြရဲ႕နာမည္ေတြကုိထည့္ေရးႏုိင္ရင္ေကာင္းတယ္ ထင္ၾကတယ္။

ကိုယ့္ျမန္မာစာရ႕ဲတည္ေဆာက္ျပီးသားရွိတဲ့အမ်ဴိးသားစာေပအေဆာက္အဦ

နဲ႕ပတ္သက္လို႕စမ္းတ၀ါး၀ါး ရွိသူကရွိတယ္။ဘာမွန္းကိုမသိတဲ့လူကမသိဘူး။

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကအဂၤလိပ္စာအေရးေကာင္းတဲ့စာေရးဆရာမၾကီးသာျဖစ္တယ္။

ကိုးခမ္းပ်ဴိ႕ကိုထုံးလုိေခ် ေရလုိေႏွာက္ထားတာ။ကိုယ့္မူလဘူတဟာဘာမွန္းမသိ

ဘဲနဲ႕သူမ်ားကုိသာအထင္ၾကီးေနရင္ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ကအေျခမခုိင္တာမို႕

ခုိင္ျမဲတဲ့အလွကိုမဖန္တီးႏုိ္င္ပါဘူး။

လူထုေဒၚအမာ လြမး္လုိက္ပါဘိ ေရးေဖာ္မၾကီးရယ္ ၁၉၉၉

-----------------------------------------------------------------------------------------

ဘဘၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ ႏွင့္ ေမေမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုိ႕၏

ျပည္တြင္းျပည္ပေရာက္တပည့္တပန္းမ်ား မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႕၏

ေမေမၾကီး ဘဘၾကီးတုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံစားမူစာစုမ်ား

အမွတ္တရအျဖစ္မ်ား ထပ္မံ၍ျဖည့္စြက္လုိသည္မ်ား ကို

ဤဘေလာ့မွၾကိဳဆုိပါသည္။

လူၾကီးမင္းတုိ႕၏မွ်ေ၀ခံစားေပးသမွ်တုိ႕အားေလးစားစြာျဖင့္

ေစာင့္ၾကိဳလ်က္။

ေငြစင္ေရာ္

juniorwinwriter@gmail.com

We invite all readers for writings in memory of

 U Khin Maung Latt and Daw Khin Myo chit.

Writings may be sent to

juniorwinwriter@gmail.com .