Monday, March 17, 2014

သမုုိင္းထဲကရုုပ္ရွင္ ရုုပ္ရွင္ထဲကသမုုိင္း Gandhi
သမုုိင္းထဲကရုုပ္ရွင္ ရုုပ္ရွင္ထဲကသမုုိင္း

Gandhi

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

(English for All မဂဇင္း မတ္လ ၂၀၁၄ တြင္ပါရွိေသာေဆာင္းပါး)

Gandhi (ဂႏၶီ) ဟုုအမည္တြင္ေသာ ရုုပ္ရွင္ကားၾကီးသည္ ၂၀ ရာစုုအေစာပိုုင္းကာလ အတြင္း အႏိယတြင္ ျဗိတိသွ်အစုုိးရ အုုပ္စုုိးစဥ္ကာလ ျဗိတိသွ်ကိုု ဆန္႕က်င္ဦးေဆာင္ခဲ့သူ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လူထုုေခါင္းေဆာင္ Mahatma Gandhi (မဟတမဂႏီ) ၏အတၳဳပတၱိကုုိ ရုုိက္ကူးထားေသာ ရုုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဂႏီၶအျဖစ္ Ben Kinsley ကသရုုပ္ေဆာင္ကာ ဒါရုုိက္တာမွာ Richard Attenborough ျဖစ္သည္။
ရုုပ္ရွင္သည္ ၁၉၄၈ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ ဂႏၶီလုုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ ေန႕တြင္စတင္ထားသည္။ ဂႏၶီသည္ သူ၏သမီးမ်ား၊ သူ႕ကုုိျပဳစုုေနသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ သူ႕အားေထာက္ခံသူမ်ား၊ ရုုိေသကုုိင္းရုုဴိင္းၾကသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုုံရန္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ လာသည္။ လူအုုပ္ၾကီးၾကားထဲတြင္ Na-huram Gode အမည္ရွိလူတစ္ဦး ကလုုိက္ပါလာကာ ဂႏၶီေရွ႕သုုိ႕ အေရာက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ အလြတ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဂႏၶီသည္ “ဘုုရားသခင္“ (Oh! God) ဟုုညီးတြားရင္း ပဲြခ်င္းျပီး ေသဆုုံးသြားသည္။ ျပီးေနာက္ ဂႏၶီ၏အသုုဘအခန္းအနား  ကိုုဆက္လက္ျပသ သြားသည္။
ထုုိအသုုဘအခန္းအနား ကုုိပုုိ႕ေဆာင္ၾကေသာလူအုုပ္ၾကီးမ်ား၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနသူမ်ား၊ တစ္ကမာလုုံးႏွေမ်ာ ၀မး္နည္းမူမ်ားစြာကုုိ ထုုိအျဖစ္အပ်က္ကုုိ ျပသေနစဥ္အတြင္း အစီအစဥ္ ေၾကျငာသူက ေနာက္ခံေျပာျပ သြားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဂႏၶီသည္ အၾကမ္းမဖက္ပဲ ဥပေဒကုုိ ဆန္႕က်င္ျခင္းကုုိ လက္ေတြ႕အသုုံးျပဳ သြားခဲ့သူ အထင္ရွားဆုုံး ပုုဂိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ “ဥပေဒမ်ားသည္ မည္ကဲ့သိုု႕ပင္ မတရားေစကာမူ ထုုိဥပေဒကုုိ ခ်ဴိးေဖာက္ျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံ၏တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကုုိ မထိခုုိက္ေစရ။ ဤေနရာတြင္ ဥပေဒခ်ဴိး ေဖာက္သူမ်ားဘက္မွ ကုုိယ့္ကိုုယ္ကုုိယ္ထိန္းႏုုိင္ရန္ အလြန္္အေရးၾကီးသည္။ အီကိစတြင္ မဟတမဂႏီသည္ သူ၏တပည့္မ်ားကုုိ အလြန္ခက္ခဲစြာ ပညာေပးစည္းရုုံးခဲ့ရသည္။“ ဟူေရြ႕ John Rawls)ဂၽြန္ေရာ့ - ႏုုိင္ငံေရး ဒသနပညာရွင္တစ္ဦးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
အၾကမ္းမဖက္ပဲ ဥပေဒကုုိဆန္႕က်င္ေသာလုုပ္ရပ္သည္ စည္းမေက်ာ္ေအာင္ အလြန္သတိထား၍ လုုပ္ရေသာ လုုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး နည္းနည္းမွ အမွားမခံ ေသာလုုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ လုုပ္သာသူဘက္မွ အလြန္ပညာျပည့္၀ဖုုိ႕ လုုိသည္။ ေအာင္ျမင္ဖုုိ႕အလားအလာ မွာလည္းအလြန္နည္းသည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္လည္း လုုပ္ေသာသူ ေတာ္ေတာ္နည္းသည္။ ဂႏီၶသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းကုုိ အသက္ေပးကာ လုုပ္ျပသြားခဲ့သည္။ သူ႕ကုုိအာဏာပုုိင္ေတြကလည္း မၾကိဳက္၊ သူ႕ဘက္သားေတြကလည္း မၾကိဳက္တာကုုိခံရသည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ သူ႕ုလုုိရုုိးသားေအးေဆးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၏ဘ၀သည္ မတရားေသာ ေလာကၾကီးထဲမွာ ေမြးဖြားလာရျခင္းကုုိက ေတာ္ေတာ္ႏွေမ်ာစရာ ေကာင္းသည္။
ရုုပ္ရွင္အစပုုိင္း သူ၏အသုုဘအခမ္းအနားတြင္ သူ႕အားဂုုဏ္ျပဳေသာစကားတြင္ မဟတမဂႏၶီ ၏ထူးျခားေသာ ၀ိေသသကုုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္မွာ လြမ္းစရာျဖစ္ပါသည္။
“ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မူမရွိ ….. ပုုိင္ဆုုိင္မူဘာမွမရွိ ….. အစုုိးရကခ်ီးျမင့္ထားတဲ့ ရာထူးဂုုဏ္ျဒဗ္မရွိ …… အစုုိးရ၀န္ထမ္းလည္းမဟုုတ္တဲ့ ရုုိးရုုိးသာမန္လူသားတစ္ေယာက္ပါ။ …..သူက စစ္တပ္ရဲ႕ အၾကီးအကဲလည္းမဟုုတ္…က်ယ္ေျပာတဲ့ ေျမပုုိင္ရွင္တစ္ဦးလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ သူ႕ပုုံစံက….. ေသးေသးညွပ္ညွပ္…… အသားညိဳညွက္ညွက္…..။ သူ႕ရဲ႕ အဆင္တန္ဆာဆုုိတာ ကလည္း…. ခါးေအာက္ပုုိင္း လုုံရုုံေလး ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ျခဳံလႊာေလးသာပါ…။ အုုိ…… ၾကည့္လုုိက္စမ္းပါဦး ….. ဒီလုုိလူသားတစ္ဦးအတြက္…. တကမာၻလုံးက အစုုိးရအဖဲြ႕အစည္းေတြ ….. ဂုုဏ္သေရရွိ ပုုဂိဳလ္ေတြ အားလုုံးက စုုေပါင္းျပီး ေလးေလးစားစား ဂုုဏ္ျပဳ ဆုုေတာင္းေပးေနၾကရတယ္……“

‘…. without wealth… without property …. without official titles or offices … Mahatama Gandhi … was not the commander of armies…. Nor a ruler of vast lands…. Yet men…. governments,  dignitaries from all over the world…. have
joined hands today to pay homage …. to this little brown man in the loindoth.’
No comments: