Thursday, April 24, 2014

ျမန္မာေန႕ရက္မ်ားႏွုင့္ပန္းမ်ား ဂ်ဴ နီယာ၀င္း

(Junior Win ေရးသားထားေသာအဂၤလိပ္လုုိေရး Burmese Days and Flowers (Kindle Ebook), သုုိ႕မဟုုတ္ Days and Flowers of Myanmar (ျမန္မာျပည္ကပါရမီစာအုုပ္တုုိက္ထုုတ္) ကုုိကိုုယ္တိုုင္ဘာသာျပန္ထားသည္။၂၀၁၃ခုုနွစ္ထုုတ္ စာအုုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာသကရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုုႏွစ္ကုုိအဓိကထားေရႊ႕ ေရးသားထားပါသည္။))


ျမန္မာေန႕ရက္မ်ားႏွုင့္ပန္းမ်ား

ဂ်ဴ နီယာ၀င္း
 

ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကုုိ ၃ရက္ သုုိ႕မဟုုတ္ ၄ရက္ သၾကၤန္ေရကစားပဲြ က်င္းပလ်က္ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ၾကပါသည္။  ျမန္မာႏွစ္သစ္သည္ဧျပီလ ၏ဒုုတိယပတ္ ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕ တြင္က်ေရာက္ျပီးဧျပီလ ၁၅ရက္ သိုု႕မဟုုတ္ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ အဆုုံးသတ္ပါသည္။ ဧျပီ ၁၂ ရက္ေန႕သည္ သၾကၤန္ေရကစားပဲြအၾကိဳ ေန႕ျဖစ္ျပီး ဧျပီ ၁၅ သုုိ႕မဟုုတ္ ၁၆ ရက္ေန႕သည္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ ေနာက္ဆုုံးေန႕ျဖစ္ ပါသည္။ ေရကစားပဲြ၏ စစ္မွန္ေသာ ျပယုုသ္သည္ကားခ်စ္ခင္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကုုိ တစ္ဦးကိုုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ သန္႕ရွင္းေသာေရျဖင့္ ပက္ျဖန္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိဧျပီတစ္လလုုံးသည္ ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား ဥပုုဥ္သတင္းေစာင့္ၾကရာ၊ အလွဴဒါနျပဳၾကရာ၊ ေကာင္းမူကုုသုုိလ္မ်ား ျပဳၾကရာေန႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေရွးရုုိးရာပုုံျပင္မ်ားအရ ေကာင္းကင္ယံကအရွင္သခင္ သိၾကားမင္းၾကီးသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ ထုုိေန႕မ်ားတြင္အလည္တစ္ေခါက္ အေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ သိၾကားမင္းၾကီးအားဘုုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္သည္ လူ႕ျပည္လူ႕ရြာတြင္ ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းျခဳံေနျပီလဲဆုုိတာကုုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရူဴရန္ အတြက္ ယုုံယုုံၾကည္ၾကည္ တာ၀န္လႊဲအပ္ထားသည္ ဟုုဆုုိပါသည္။ သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းကာလူေတြ ဗုုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္ အတုုိင္းလုုိက္နာၾကပါရဲ႕ လားဟူ၍ လာၾကည့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ “သူကအမွန္တရားသည္ တည္ေနပါရဲ႕လားဆုုိတာကုုိ လာၾကည့္ပါမည္။ သူကေကာင္းသူကုုိ ကယ္တင္ကာမေကာင္းသူကုုိ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။“ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အေနႏွင့္ေတာ့ သူတကယ္တာ၀န္ေက်သလား ဆုုိတာကုုိမသိပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာတစ္ခုုေတာ့ရွိပါသည္ သူကျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ ေရာက္လာကာလူေတြ ဘာသာေရးေကာင္းမူကုုသုုိလ္  လုုပ္ဖုုိ႕တာ၀န္ေက်ၾကဖုုိ႕ သတိေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သိၾကားမင္းၾကီးသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ ဆင္းလာကာ ဗုုဒၶလမ္းညၽြန္ခဲ့သည့္အတုုိင္း လူေတြေနထုုိင္ က်င့္သုုံးေနၾကပါရဲ႕လား ဟုုလာၾကည့္ပါမည္။ သူကသၾကၤန္ပဲြေတာ္ ေနာက္ဆုုံးေန႕မွာ သူ႕ဌာေနေကာင္းကင္ယံသုုိ႕ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 

(၂၀၁၃ ခုနွစ္ ျမန္မာသကၤရာဇ္ ၁၃၇၅ မဟာသၾကၤန္စာ)

(ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္ ေရးသားေသာColourful Burma ဟူေသာစာအုုပ္တြင္  ယခုုလုုိေရးသားထားတာေတြ႕ရပါသည္။“သၾကၤန္စာ - ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ ယခုုတုုိင္ ယုုံယုုံၾကည္ၾကည္ ျဖင့္ဖတ္ေနဆဲ အဲသည္ စာရြက္ေပၚကစာျဖစ္ပါသည္။ ဒါကုုိသၾကၤန္စာဟုုေခၚပါသည္။ သၾကၤန္စာတြင္ ယခုုလာမည့္နွစ္တြင္ ဘာျဖစ္မယ္ ဆုုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားထားပါသည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အတြက္ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သိၾကားမင္းက ဘယ္လုုိပုုံစံျဖင့္ ကၽြနုုိပ္တုုိ႕ဆီဆင္းလာမည္ ဆုုိတာကုုိလည္း ေရးသားထားပါသည္။ ဥပမာ - သိၾကားမင္းသည္ သည္ႏွစ္မွာေတာ့ နဂါးကုုိစီးလာပါမည္။ လက္တစ္ဖက္တြင္ မွ်ားနွင့္ ေလးကုုိကိုုင္လာမည္။ ေနာက္လက္တစ္ဖက္မွာေတာ့  လွံကုုိကုုိင္လာမည္။“ အုုိ…. ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ သိၾကားမင္းပါလဲ! သူဒီနွစ္ဘာစီးလာမွာပါလိမ့္! သုုိ႕မဟုုတ္ သူဒီနွစ္ ဘာမ်ားကိုုင္လာမွာပါလိမ့္!…. ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ထုုိအရာမ်ားကေရွ႕ႏွစ္ဘာျဖစ္မယ္ ဆုုိိတာကုုိေျပာမည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ယုုံၾကည္ေနၾကပါသည္။

ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ထုုိစာတစ္မ်က္နွာစာရွိေသာစာရြက္ၾကီးကိုု သၾက္န္မတုုိင္မွီမွာ ၀ယ္ၾကပါသည္။ ျပီးေတာ့ ေသခ်ာဖတ္ကာသူေျပာထား သလုုိလုုိက္ လုုပ္ၾကပါသည္။ ဟုုတ္ပါသည္- ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ အားလုုံးတစ္ေယာက္စီအတြက္ ေန႕အလုုိက္ ဘာလုုပ္ရမည္ဆုုိတာ အဲသည္စာရြက္ထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ တခါတရံ ယခုုလုုိေရးထားပါသည္ - “တနဂေႏြေန႕ေမြးသူမ်ားေခါင္းေလ်ာ္ျပီးေနာက္ ကန္႕ေဂၚပနး္မ်ားကုုိပန္ပါ -  တနလာေမြးသူမ်ားကေတာ့ က်မ္းမာေရးေကာင္းဖုုိ႕ အျဖဴေရာင္ကုုိေရြးပါ - စေနေန႕ေမြးသူမ်ား အတြက္ေတာ့ အေရးတၾကီးပုုဂိဳလ္မ်ားနွင့္ေတြ႕ ဖုုိ႕ရွိရင္ စိန္လက္စြပ္ကေလးစြပ္သြားပါ - ဗုုဒဟူးေန႕ေမြးသူမ်ားအတြက္ေတာ့ တစ္ခုုုုခုုအေရးတၾကီးဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ဖုုိ႕ရွိရင္ အစိမ္းေရာင္ကိုုေတာ့ လုုံး၀လုုံး၀ေရွာင္ရမည္……..စသည္စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သၾကၤ္န္စာသည္ တုုိင္းျပည္၏အနာဂါတ္၊ တကမာၻလုုံး၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုုိက္ပ်ဴိးေရး၊ လူမူေရး၊ ရာသီဥတုုအစရွိသည္မ်ားကုုိ လည္းေဟာကိန္းထုုတ္ ထားပါသည္။ သူကေယဘုုံယအားျဖင့္ ေဟာထားသည္ ျဖစ္ေသာလည္း ဒါကုုိဖတ္ရတာစိတ္လွဴပ္ရွားစရာ ေကာင္းျပီး ျမန္မာဗုုဒၶဘာသာ လူမ်ဴိးမ်ားၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာက သၾကၤန္စာမွာယခုုလုုိေရးတာေတြ႕ဖူးပါသည္ - သည္ျမန္မာနွစ္သစ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကဳံရဦးမည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕လည္းတုုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေသာေန႕ရက္မ်ား ေရာက္လာဖုုိ႕ ေမ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းလာသည့္အခါ သူ႕မွာအလြန္အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္တစ္ခုုကုုိ လုုပ္ရမွာျဖစ္သည္ဟုု ကၽြႏုုိ္ပ္တုုိ႕ ယုုံၾကည္ၾကပါသည္။ သူ႕တြင္ ေရႊပရပုုိဒ္ႏွင့္ ေခြးသားရည္ဟူေရြ႕ ေပလႊာႏွစ္ခ်ပ္ ပါလာပါသည္။ ေကာင္းေသာလူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုုိေရႊပုုရပိုုဒ္တြင္ ေရးမွတ္ကာမေကာင္းေသာ သူမ်ားကုုိေခြးသားေရတြင္ မွတ္သည္ဟူ၏။ ဒါဆုုိရင္ ဘယ္ပုုရပုုိဒ္မွာဘယ္သူပါျပီး ေခြးသားေရမွာ ဘယ္သူပါမည္ဆုုိတာ အထူးရွင္စရာမလုုိပါ။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ ထုုိသၾကၤန္ရက္ေတြမွာ မသတ္ရ၊ မခုုိးရ၊ မညာရ၊ မဆဲဆုုိရ၊ တပါးသူကုုိနာက်င္ေအာင္ မလုုပ္ရပါ။ အေၾကာင္းမွာ သိၾကားမင္းက ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္မ်ားကုုိ ေခြးသားေရမွာမွတ္လုုိက္လိမ့္မည္။ ဒါဟာဂုုဏ္က်က္သေရကင္းမဲ့ျခင္း၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္းပင္။ ေကာင္းေသာသူမ်ားသူတုုိ႕အမည္ကုုိ ေရႊုပုုရပုုိဒ္မွာ ေရးမွတ္ခံရျခငး္ကာ ဂုုဏ္ျပဳျခင္းခံရျခင္း မည္ေပသည္။

ကၽြႏုုိပ္ငယ္စဥ္က ကၽြႏုုိပ္အမည္ကုုိ ေခြးသားေရတြင္ မွတ္သြားမွာ အလြန္ေၾကာက္ပါသည္။ သည္ေတာ့ ေကာင္းတာေတြကုုိ ၾကိဳးစားလုုပ္ပါသည္။ လူၾကီးေတြကလည္း ထုုိသၾကၤန္ေန႕ ေတြမွာလိမ္လိမ္မာမာေနဖုုိ႕ ေျပာပါသည္။ ဟုုတ္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္ဆုုိတာ ႏွစ္ေဟာင္းကစုုေဆာင္းယူလာခဲ့သမွ် ေသာမေကာင္းမူေတြ ကုုိသန္႕စင္ပစ္ကာ ဘ၀အသစ္ကုုိ ကူးေျပာင္းဖုုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ “သၾကၤန္အုုိး“ ကုုိအိမ္ေရွ႕မွာထားကာသိၾကားမင္းၾကီးကုုိ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ၾကရေအာင္။ ဒါဟာလည္း ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕လုုပ္သည္ ့ေကာင္းမူတစ္ခုုပဲမဟုုတ္ပါေလာ။ ျပီးေတာ့ သိၾကား္မင္းၾကီးက သူ႕ကုုိၾကိဳဆုုိသည့္ သၾကၤန္အုုိးေၾကာင့္ ေရႊပုုရပုုိဒ္မွာ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္ေရးမွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကဲ… အလွဆုုံးအေကာင္းဆုုံးသၾကၤန္အုုိးျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံ၏ အရွင္သခင္ သိၾကားမင္းၾကီးကုုိ ၾကိုုဆုုိလုုိက္ၾကရေအာင္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္သည္ ေရႊပုုရပုုိဒ္မွာရွိပါေစသတည္း။
 


(သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းလာသည့္အခါ သူ႕တြင္ ေရႊပရပုုိဒ္ႏွင့္ ေခြးသားရည္ဟူေရြ႕ ေပလႊာ ႏွစ္ခုုပါလာပါသည္။ ပုုံ -ကာတြန္းေမာင္ရစ္)
အထက္ပါပုုံတြင္ ပန္းေတြႏွင့္ အုုိး အတဲြကုုိ “သၾကၤန္အုုိး“ ဟုုေခၚပါသည္။ ဒါ သိၾကား္မင္းကုုိ ၾကိုုဆုုိတဲ့အုုိးျဖစ္ပါသည္။ သူကလူ႕ျပည္ဆင္းဖုုိ႕ ေမ့သည္ျဖစ္ေစမေမ့သည္ျဖစ္ေစ။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ကသူ႕ကုုိ ၾကိဳဆုုိဖုုိ႕မေမ့ပါ။ သၾကၤန္အုုိးကုုိအိမ္ေရွ႕ ေနရာေကာင္းေကာင္းေလးမွာ ထားပါသည္။ သိၾကားမင္းၾကီးကေတြ႕ျမင္ျပီး ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္ကိုုသူ၏ ေရႊေပလြာေလးမွာေရးပါေစသား။
(တခါတရံသၾကၤန္အုုိးေရာငး္သူမ်ားက သိၾကားမင္းၾကီး ျပန္သြားသည့္ေန႕ကုုိၾကည့္ေရႊ႕ သၾကၤအုိးႏွစ္အုုိး ၀ယ္ဖုုိ႕ေျပာပါသည္။)

တခါတရံသၾကၤန္အုုိးေရာင္းသူမ်ားက ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ကုုိသၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး ၀ယ္ဖုုိ႕ ေျပာပါသည္။ အကယ္ေရႊ႕မ်ားအသင္တုုိ႕၏ မိသားစုု၀င္တစ္ဦး၏ ေမြးရက္သည္ သိၾကားမင္းသူ႕ဌာေန ျပန္ေသာေန႕ (တနည္းအားျဖင့္ သၾကၤန္ အတက္ေန႕) ႏွင့္ တစ္ေန႕တည္းျဖစ္ေနလွ်င္  အသင္ေတာ့သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္ရပါမည္။ တစ္အုုိးကသင့္မိသားစုုအတြက္ ေနာက္တစ္အုုိးကသိၾကားမင္းျပန္တဲ့ေန႕နွင့္ တုုိက္ေနေသာ ေမြးေန႕ရွင္ သင့္မိသားစုု၀င္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႕အတြက္ သိၾကားမင္းကုုိသၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိးျဖင့္ ၾကိဳဆုုိရပါမည္။  ဥပမာ - သၾကၤန္အတက္ေန႕က စေနေန႕ဆုုိပါစုုိ႕။ သင့္အဘြားေမြးေန႕ကစေနေန႕ဆုုိလ ွ်င္ သင္တုုိ႕အိမ္အတြက္ သၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုုကေတာ့ အကယ္ေရႊ႕ သၾကၤန္အတက္ေန႕က ၾကာသာပေတးေန႕ျဖစ္ျပီးသင္က ၾကာသာပေတးေန႕ေမြးေသာသူျဖစ္လွ်င္ သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုုအေနႏွင့္ ဆုုိရေသာသၾကၤန္အတက္ေန႕က ေသာၾကာေန႕ျျဖစ္ျပီးသင္တုုိ႕ မိသားစုုမွာတစ္ေယာက္မွ ေသာၾကာေမြးသူမပါလ ွ်င္ သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္စရာမလုုိပါ။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ သၾကၤန္အတက္ေန႕ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႕သည္ အဂၤါေန႕ျဖစ္ပါသည္။ သင့္မိသားစုုတြင္းမွာအဂၤါေမြးသူရွိေနလွ်င္ သၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(ဒီနွစ္ ျမန္မာသကရာဇ္ ၁၃၇၆ သို႕ကူးေျပာင္းသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ေတာ့ သၾကၤန္အတက္ေန႕က ဗုဒၶဟူး ေန႕က်ပါသည္။)

(ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားယုုံၾကည္ၾကတာကအကယ္၍ ရက္သတၱပတ္၏ တစ္ရက္ေမြ႕ေန႕ရွင္သည္ သၾကၤန္အတက္ေန႕ ႏွင့္သြားျပီးတုုိက္ေနလွ်င္ ကံမေကာင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ သၾကၤန္အိုုးအပိုုတစ္အုုိးလုုိပါသည္။)

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

(ေနာက္ဆက္ျပီး ဘာသာျပန္ဖုိ႕စိတ္ကူးရွိပါသည္။ ပရိသတ္မ်ား အတြက္သည္နွစ္အမွီ ေရးေပးလုိက္တာပါ။ ေကာင္းေသာျမန္မာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။)
No comments: