Sunday, December 9, 2007

selection 14

ဆရာဦးခင္ေမာင္လတ္ေရးUnitedNationsDayဘာသာျပန္အက္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢေန႕

၂၄ ရက္ေအာက္တုိဘာလသည္ကမာၻၾကီးအတြက္အၾကီးက်ယ္ဆုံးေသာေန႕ျဖစ္ပါသည္။လူသားမ်ား၏

အနာဂတ္အတြက္ေတာက္ပေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္႕စုံေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။၁၉၄၅ခုႏွစ္

ထုိေအာက္တုိဘာလ၂၄ရက္သည္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဓိပၸါယ္ရွိေသာေန႕တစ္ေန႕ျဖစ္ျပီးကမာၻ႕ကုလ

သမဂၢအဖဲြ႕အစည္းအသက္၀င္လာေသာေန႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ညိမ္းခ်မ္းေသာကမာၻၾကီးအတြက္လူသား

မ်ားအလုိဆႏၵကုိျဖည္႕ဆည္းေပးလုိက္ေသာေန႕ျဖစ္ေလသည္။၂၅ႏွစ္တာမွာစစ္ၾကီးဲႏွစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီးလူသား

တုိ႕ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေသာစစ္ဒဏ္စစ္ဒုကၡမ်ားကိုရင္ဆ္ုိင္ခဲ့ရသည္။သူတုိ႕မွာဒီလုိအျဖစ္ဆုိးၾကီးမ်ဴိးကုိ

ထပ္မၾကဳံလုိေတာ့ပါ။သူတို႕ကေနာက္ထပ္စစ္ျဖစ္ျပီးကမာၻၾကီးအဆုံးသတ္သြားမွာကုိေၾကာက္ရြ႕ံလွပါျပီ။

ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသူတုိ႕ဦးေခါင္းမ်ားဆုိင္၍ေဟာဒီလုိစစ္ၾကီးထပ္မျဖစ္ေစေအာင္ကမာၻ

ၾကီးကုိကယ္တင္ႏုိင္ဖုိ႕နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကပါသည္။ရလဒ္ကေတာ့ကမာၻကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတည္

ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိအဖဲြ႕အစည္းတြင္ညိမ္းခ်မ္းျပီး ေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းသည္႕ကမာၻသစ္အတြက္

ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားအားလုံး ပါ၀င္ေနပါသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢသည္ခ်ာတာဟုေခၚတြင္ေသာကုလသမဂၢပ႗ိညာဥ္စာတမ္းတစ္ခုကုိေရးဆဲြခဲ့သည္။ထုိ

ပ႗ိညာဥ္စာတမ္းတြင္၄င္းတုိ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအ

ဖဲြ႕ၾကီးသည္အျပည္ျပည္ဆ္ုိင္ရာညိမ္းခ်မ္းဖုိ႕နွင့္လုံျခဳံေရးဖုိ႕မ်ားအတြက္အေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ႏုိင္ငံမ်ားၾကား

ကရင္းႏွီးခ်စ္ခင္သည္႕ဆက္သြယ္မူကုိတုိးတက္ေစခဲ့သည္။ႏုိင္ငံတကာအခ်င္းခ်င္းစုေပါင္းကာအျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံၾကီးၾကီးငယ္ငယ္၊ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၊ခြန္အားၾကီး ၾကီးခြန္အားနည္းနည္းမေရြးအားလုံး၏ ၏စိတ္၀င္စားမူအရတရားမွ်တမူႏွင့္အမွန္အတုိင္းျဖင့္လုပ္ဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိႏိုင္ငံမ်ားကုိအစားအစာ၊အ၀တ္အစား၊ေဆး၀ါးႏွင့္စာအုပ္မ်ားစသည္႕လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိေပးသြားျခင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမ၈ၢအဖဲြ႕ၾကီးသည္၄င္းတုိ႕၏အလုပ္မ်ားကုိအထူးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္သည္႕အဖဲြ႕မ်ား ကတဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။WHO သုိ႕မဟုတ္WorldHealthOrganizationကမာၻ႕က်မ္း မာေရးအဖြဲ႕အစည္းကတကမာၻလုံး၏က်မ္းမာေရးကုိေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။သူကဌက္ဖ်ားေရာ ဂါ၊အေရျပားေရာဂါအစရွိေသာေရာဂါမ်ားကုိဖယ္ရွားပစ္ဖုိ႕အစုိးရမ်ားကုိကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။FAO သို႕မဟုတ္FoodAndAgriculturalOrganizationအစားအစာႏွင့္စုိက္ပ်ဴိးေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကတုိင္း ျပည္မ်ားတြင္ျခံထြက္ပစၥည္းမ်ားပုိမုိထြက္ရွိေရး၊သစ္ေတာမ်ားမွအစားအစာပုိမုိရရွိေရးႏွင့္ငါးေမြးျမဴေရးတုိး တက္မူတုိ႕ကိုကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။TheUnitedNationsChildren’sFundသုိ႕မဟုတ္ UNICEFအျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားရံပုံေငြအဖဲြ႕အစည္းသည္အျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာပညာေရး၊သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ပညာေရး၊သိပၸံႏွင့္ယဥ္ ေက်းမူလုပ္ကုိင္ေနသည္႕ျမင့္ျမတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း၏ လူသားတုိ႕ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္ေပးသည္႕ဂီတ၊အက၊ပန္းခ်ီ၊စာေပစေသာအႏုပညာရပ္မ်ားကုိနားလည္ သြားေစဖုိ႕လည္းကူညီပါလိမ့္မည္။

UNOကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းသည္ကနဦးအစကတည္းကရွည္လ်ားေသာလမ္းၾကီးကုိေလွ်ာက္ လွမ္းလာခဲ့သည္မွအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း၅၁ႏုိင္ငံမွ၁၂၅သုိ႕ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ကမာၻၾကီးအတြက္ေကာင္းက်ဴိး မ်ားစြာကုိလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးတေျဖးေျဖးအင္အားရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။

ထုိေအာင္ျမင္မူသည္ကမာၻၾကီးအားစစ္၊ရုန္းရင္ဆန္ခတ္ျဖစ္မူ၊ဆင္းရဲမဲြေတမူ၊ဖယ္ၾကဥ္ခံရမူ၊နာဖ်ားမူႏွင့္
ေရာဂါဘရမ်ားမွကာကြယ္၍ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟုဆုိလုိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္ထုိကမာၻ႕ကုလသမဂၢေန႕ ၾကီးတပတ္ျပန္လည္လာျခင္းကိုၾကိဳဆုိၾကပါသည္။ ကၽြႏုိပ္တုိ႕ကမာၻၾကီးအားပုိ၍ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ပုိ၍ ေပ်ာ္စရာေကာင္းစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ ထားခဲ့ေသာကတိက၀က္မ်ားကုိအသစ္တဖန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။


No comments: