Saturday, March 15, 2008

Burma Writers Play (Part 2)

ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္

ဒုတိယပုိင္း ဇတ္သိမ္း

အဓိကဇတ္ေဆာင္မ်ား

ေတာင္သမန္စားေမာင္ေဖငယ္..................သုခ

ဒုိင္းအတြင္း၀န္ .....................................ဦးခင္ေမာင္လတ္

ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ .....................................ခင္မ်ိဴးခ်စ္

ဒုိင္းခင္ခင္............................................မလွသန္း(တကၠသိုလ္သက္ႏွင္း)

ရေနာင္ျမိဳ႕ေမာင္ေမာင္တုတ္.....................၀ဇီရာ

သီေပါမင္း............................................ေမဂ်ာဗခုိ

စုဖရားလတ္.........................................ေမႏြဲ႕

(၃)

၁၂၄၀-ခုသတင္းကၽြတ္လဆန္း-၆-ရက္ အဂၤါေန႕-၂-ခ်က္တီးေက်ာ္္တြင္မင္းတုံးမင္း နတ္ရြာစံေသာ္၊မိဖုယားေခါင္ၾကီးမဟုတ္ေသာ္လည္းဆင္ျဖဴရွင္ေတာ္ကိုေပးသနား ကာမိဖယားေခါင္ကဲ့သုိ႕ေျမွာက္စားထားသည္ရွင္ျဖဴရွင္မရွင္အလယ္နန္းမေတာ္ ဘုရားသည္မင္းတုံးမင္းမက်န္းမာစဥ္ကပင္၊အေဆာင္ေတာ္ပိတ္ျပီးကုသခ့ဲ၏။အျခား မိဘုရား-၃၈-ပါးကုိ၀င္ခြင့္မျပဳရုံမကကင္း၀န္မင္းၾကီးဦးေကာင္းေရႊျပည္၀န္မင္းဦးဖုိး လွဴိင္၊ တုိင္တားမင္းၾကီးဦးဖုိးဘုိ္ႏွင့္တုိင္ပင္ကာတုိင္းျပည္ညိမ္ရန္အတြက္ မကၡရာမင္း သားၾကီးကအစသီေဘာ၊သာဂရ၊ရခုိင္၊ပ်ဥ္းမလြန္စတသာမင္းသားတုိ႕အထိသား ေတာ္အားလုံးကိဖမ္းထားလုိက္၏။

ထုိ႕ေနာက္အိမ္ေရွ႕မင္းအျဖစ္သီေပါမင္းသားကိုခန္႕ရန္ဆုံးျဖတ္ခန္႕ထား၏။သီေပါကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကေၾကးတုိက္တြင္ထမ္း၍ထုတ္ခဲ့သည္။

မင္းတုံးမင္းနတ္ရြာစံျပီးေနာက္မိဖုယား ၄၉ ပါး သား ၅၀ ပါး ေျမးထီး ၃၈ ပါး ေျမးမ ၄၅ ပါး

က်န္ခဲ့၏။

(၄)

မင္းတုံးမင္းနတ္ရြာစံလွ်င္အိမ္ေရွ႕မင္းသားသီေပါမင္းသည္နန္းေတာ္သို႕ေျပာင္း၍စံျပီး နန္းသိမ္း၏။ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိေန႕ညမျပတ္ေခၚထား၏။ေမာင္ေဖငယ္ေနမေကာင္း သျဖင့္အိမ္ျပန္အိပ္ေစျပီးနံနက္ညီလာခံတက္ေစ၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိေရႊတုိက္စုိးအရာႏွင့္ေတာင္သမာန္နယ္စားစီးေတာ္ျမင္း၀န္အျဖစ္သူ ေကာင္းျပဳ၏။ဒုိင္း၀န္မင္းကုိအတြင္း၀န္ပုဂံျမိဳ႕စားေပး၏။ဒုိင္းအတြင္း၀န္၏ဘခင္ လန္းပတ္မင္းၾကီးအား၀န္ၾကီးခန္႕၏။

ေမာင္ေမာင္တုတ္ မင္းညီမင္းသားအခြင့္အေရးရျပီး ရေနာင္ျမိဳကကုိစားေစကာ

လက္သုံးေတာ္ကုိင္ေျမာက္ ဓါး၀ယ္ဗုိလ္ၾကီးျဖစ္၏။ေရႊနန္းရွင္အားပူူးတြဲ၍သာခစား ၾက၏။

၁၂၄၀ ခုႏွစ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္န႕တြင္မေဟသီ ဘိေသကသဘင္

ဆင္ယင္ရာ ဆင္ျဖဴရွင္ကသီေပါမင္းအားသူ၏ သီၼးေတာ္ၾကီး မုိးေနာင္စုဖယားၾကီးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ေနစဥ္တြင္ မဂၤလာအခါေတာ္က်ခ်ိန္၌ မုိင္းေနာင္စုဖယားၾကီးနွင့္ သီေပါတုိ႕ထုိင္ရာအမရာသနပလႅင္ေပၚသုိ႕ျမေတာင္ျမိဳ႕စား စုဖရားလတ္ကတက္ကာ ၾကားထဲမွဇြတ္၀င္ထုိင္သျဖင့္ တခ်န္တည္းပင္သီေပါကိုယ္ေတာ္သည္မိဖုရားႏွစ္ပါးႏွင့္ လက္ထပ္ျပီးသားျဖစ္သြား၏။

သီေပါသည္စုဖယားလတ္ႏွင့္သာလွ်င္ေပါင္းသင္းေနရျပီး စုဖုယားၾကီးထံသို႕သြားခြင့္ မရ။

(စုဖယားလတ္သည္ ဘုရင္ မိဖုယားမ်ားမ်ားယူသည့္စနစ္ကိုေတာ္လွန္သည္။)

စုဖယားခ၏လတ္ကေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိဘုရင့္ေနာင္ဘဲြ႕ႏွင့္နန္းတြင္းသုိ႕တံခးါမရွိ ဒါးမရွိ၀င္ေစထြက္ေစခြင့္ေပး၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိေရႊေငြဖဲကတၱီပါဆုေပး၏။

၁၂၄၀ ခု တပို႕တဲြလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႕ညတြင္ယခင္ကဘမ္းထားသည့္မင္းသားမ်ား

အရာရွိမ်ား သားသမီးမ်ားပါမက်န္ လူ ၅၀ ခန္႕ကုိေမာင္ေမာင္တုတ္ကသီေပါမသိဘဲ

သတ္လုိက္၏။

ေထာင္ေျပာင္းေစဟုအမိန္႔ရွိသည္ကိုအမွတ္မွားသျဖင့္သတ္ခဲ့ရ၏။

ေနာက္ကိလက္သုံး ေတာ္မ်ား ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတြင္း၀န္မ်ား မသိၾကဘဲ

ကြပ္မ်က္ျခင္းမျပဳရဟုအမိန္႕ထုတ္ ခဲ့၏။

(၅)

ထုိ႕ေနာက္ ရာဇပေ၀သ ဘိသိတ္သြန္းျပီးသီေပါကမင္းစုဖုယားလတ္ကုိမိဖရားေခါင္ထီး ေဆာင္းမဂၤလာမဟာဥကင္ဖြင့္၍လုပ္ရာ ကညာခင္ခင္ၾကီးသည္ဘိသိတ္ေတာ္ဆက္အ

ျဖစ္န၀ရတ္ထီးေရႊဖလားကုိကိုင္ရန္အေရြးခံရ၏။

ထုိ႕ေၾကာင့္မိဖရားေခါင္ၾကီးစုဖရားလတ္ကမ်က္ေစ့က်ကာလွပေသာခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္း

ခင္ခင္)ကုိအပါးေတာ္ခစါးေစဟုေျမွာက္စား၏။အသက္ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ရွိခင္ခင္ၾကီး ကုိမင္းႏွင့္မိဖရားႏွစ္ပါးစလုံးကခ်စ္၏။

တေန႕တြင္သီေပါကေမာင္တုတ္ႏွင့္ေမါင္ေဖငယ္ကုိေခၚကာဒုိင္းခင္ခင္ကိုနန္းရမိဖရား ေျမွာက္လုိသည္ဟုေျပာ၏။ဒုိင္းခင္ခင္ကုိသူစံရာပန္းခုံေတာ္သုိ႕ေခၚေပးရန္ဆုိရာေမာင္ ေဖငယ္သည္ႏွစ္မေကာင္းစားသည္ကုိျမင္လုိသည္ကတေၾကာင္း သခင့္ကုိသစၥာမ

ေဖာက္လုိ၍တေၾကာင္း ဒုိင္းခင္ခင္ကုိေခၚထုတ္ကာသီေပါထံသုိ႕ပုိ႕ေပ။မၾကာခဏ ေယာက်ၤားလုိ၀တ္ျပီးသီေပါထံသုိ႕ေခၚေပး၏။

ေနာက္ဆုံးတြင္မိဖရားလတ္ မိဖရားေခါင္ၾကီးသိသြား၏။ဒုိင္းခင္ခင္ကုိေျမာက္ေရႊေရး ေဆာင္တြင္မိဖရားအျဖစ္ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိစဥ္တြင္သီေပါမင္းမမာျဖစ္၏။မိဖရား ၾကီးကအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ရာေရႊေသတၱာ(ပစ္စာ)တြင္းမွေမာင္တုတ္မိန္းမမ်ား

မ်ားယူပုံ ရမ္းပုံမ်ားကုိတုိင္ေသာစာႏွင့္ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးႏွင့္မွ်ကာရေနာင္ေမာင္တုတ္ကို နန္း၀င္ရန္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ကလုပ္ၾကံသည္ဟုစာမ်ားေတြး၏႕ရျပီးေမာင္ေမာင္တုတ္

ေမာင္ေဖငယ္ ဒုိ္င္း၀န္ကေတာ္ႏွင့္ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႕ကုိအေခၽြအရံမ်ားႏွင့္တကြဘမ္းလုိက္

၏။တျခားစီခဲြထား၏။

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိသတ္ေစ အမိန္႕ေပးေသာ္လည္းကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ ေသသြား၏။ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တုိ႕ကုိကြပ္မ်က္လုိက္ၾက၏။

ခင္ခင္ၾကီးတြင္သေႏၶရွိရာမင္း၏သေႏၶကိုသတ္လွ်င္မင္းဆက္ျပတ္တတ္သည္ဟုမ

သတ္ပဲခ်ဴပ္ထား၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိမုိးေကာင္းသုိ႕ပုိ႕ေပးလုိက္ျပီးသတ္ရန္အမိန္႕ထုတ္၏။မိုးေကာင္း ေရာက္လွ်င္မုိးေကာင္း၀န္ကမသတ္ေသးပဲဆုိင္းထား၏။

ေနာက္ဆုံးတြင္ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးကုိေမြးဖြားသည့္တုိင္ေအာင္မေစာင့္ဘဲသတ္လုိက္၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိဗန္းေမာ္၀န္ကထုတ္ကာဗန္းေမာ္သုိ႕ေခၚျပီးသတ္၏။အသတ္ခံရ ခ်ိန္တြင္ဒုိင္းခင္ခင္တေယာက္မိဖရားျဖစ္ေနျပီဟုယူဆေနသည့္ေမာင္ေဖငယ္သည္- ခ်စ္ရသူခင္ခင္ငယ့္-ခ်ီေတးထပ္ကုိေရးကာရဲ၀ံ့စြာေသပဲြ၀င္သြား၏။

1 comment:

Anonymous said...

See here or here