Thursday, January 29, 2009

DHAMMA - DANA

The book called ' THE  SUNLUN WAY OF MEDITATION


 The Basics of the Method' in both English and Burmese language,


is now freely  for all the public to know


the Sunlun way of meditation.


ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တို႕အားရည္စူးကာ

ဓမၼ ဒါန အလွဴအျဖစ္ လွဴဒါန္းတဲ့

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာတရားအားထုတ္နည္းအေျခခံအခ်က္မ်ား

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာအုပ္ေလးအား

မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရပါသည္။

    

ထိ   သိ   သတိ

 

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာတရား

 

      အားထုတ္နည္း


    အေျခခံအခ်က္မ်ား


 

TOUCH – AWARENESS – MINDFULNESS

 

             THE  SUNLUN

 

                 WAY OF

 

              MEDITATION

     The Basics of the Method

              Written by

        Dr. Khin Maung Win

 (Retired Professor of Mathematics,

        University of Yangon)

     Translated into Myanmar by

               U Hla Saung

 

1

             Namo Tassa Bhagavato Arahato

                Sammasambuddhassa

                    Prerequisite      

With great respect for the Buddha

And for the Attainment of the Nirvana-

The final enlightenment

I give my body and mind

To the practice of meditation

In accordance with Buddha's teaching.

Let all beings – high and low

Rejoice at my good deed

And let me, in turn

Rejoice at the good deeds of others.

 

 

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ

       သမၼာသမၺဳဒၶၥၥႆ

            နိဒါန္း

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစား၍

နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းရန္

ဗုဒၶျမတစြာဘုရား၏သြန္သင္ညြန္ၾကားခ်က္အရ

တရားအားထုတ္ျခင္း အက်င့္က်င့္ရန္

ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ရုပ္နာမ္ကုိလွဴဒါန္းပါ၏

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ်

ကၽြႏုိပ္၏ ေကာင္းမူကုသုိလ္ကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ

     ခံယူၾကပါ

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကၽြႏုိပ္ကလည္း

သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းတုိ႕၏ ေကာင္းမူ

    အဖုိ႕ဘာဂကိုခံယူပါ၏။

3

     THE SULUN WAY OF MEDITATION

         The Basics of the Method

TOUCH – AWARENESS – MINDFULNESS

These are the three words which constitute

The whole Sunlun method of meditation.

Touch and awareness

Be mindful of these two;

When there is touch

There's awareness;

Just be mindful of that awareness

စြန္းလြန္း၀ိပႆနာအားထုတ္နည္း

      အေျခခံအခ်က္မ်ား

   ထိ            သိ       သတိ

 ဒီမွာ စာသုံးလုံးပဲ ရွိတယ္၊ ဒီသုံးလုံးဟာ

စြန္းလြန္းကမၼဌာန္းထုိင္နည္း(တရားအားထုတ္နည္း)

           တစ္ခုလုံးပါပဲ

          ထိ                  သိ

          ဒီႏွစ္ခုကိုသတိျပဳ

 ထိတဲ့အခါ

               သိပါ

      သိတဲ့အေပၚသတိထားပါ။

5

       The Practice :   First Part :

             The breathing                                     

Choose a suitable place,

Sit in the upright position,

Close your eyes and mouth,

Without listening to any sound,

Keep your mind on the top of your nose,

Be mindfully aware

Only the touch of the air

Which goes in and out.

That's all there is to it.

လက္ေတြ႕တရားထုိင္နည္း - ပထမပုိင္း

        အသက္ရူဴျခင္း

သင့္ေတာ္တဲ့  ေနရာကုိ  ေရြးပါ

 မတ္မတ္ ထုိင္ပါ

မ်က္စိကုိပိတ္၊ ပါးစပ္ ပိတ္

ဘာသံမွနားမေထာင္ဘဲ

စိတ္ကုိနွားသီးဖ်ားမွာထားပါ

၀င္ခ်ီ ထြက္ခ်ီ

ေလအထိကိုသာ

သတိခ်ပ္၍ အသိကပ္ပါ

ဒါပါပဲ

7

Of the doors of the body

The nostrils from the gateway

To attainment of Enlightenment.

For that reason, the Sunlun way

Is based on the awareness of touch

Of the air, going  in and out

Of the nostrils.

The harder the breathing,

The harder the touch,

 and

The stronger will be the awareness,

ခႏၱာကုိယ္ရဲ႕တံခါးမ်ားအနက္

ႏွာသီးဖ်ား ကာယတံခါးဟာ

ဥာဏ္အလင္း ရရွိျခင္းအလုိ႕ငွာ ဂိတ္တံခါးၾကီးပဲ။

ဒါေၾကာင့္ စြန္းလြန္းနည္းဟာ

 ႏွာသီးဖ်ားက

၀င္ေလထြက္ေလ

ထိသိေပၚမွာ

အေျခခံတယ္။

ျပင္းျပင္းေလးရူဴေလ

ျပင္းျပင္းထိေလ

အဲသည္လိုျပင္းျပင္းထိေတာ့

မိမိရရ သိေလ

9

The stronger the awareness,

The easier it is to be mindful.

And so, without rest

Without stopping

Without changing position

Without rubbing to relieve itching,

Keep the mind

Only on the awareness of touch

Till comes the times to stop.

၁၀

မိမိရရ သိေတာ့

သတိကပ္ဖုိ႕ လြယ္ေလ

ဒါ့ေၾကာင့္ မနားဘဲ

ရပ္မေနဘဲ

ကၠရိယာပုတ္ မေျပာင္းဘဲ

ယားေနတာ မကုတ္ဘဲ

အခ်ိန္ေစ့သည့္ တုိင္ေအာင္

ဆက္တုိက္ ရူဴေပးပါ။

ထိသိေပၚမွာ သာ

စိတ္ကုိထားပါ။

11

 T he Pratice  :    Second Part :

Knowing the Sensation

 As the teacher instructs the yogi

To stop breathing,

The yogi takes one last in – breath

And  stops- sitting still

He will then become aware of the sensations

Going through the whole body

Keep your mind on those sensations.

That is the main thing.

It's so easy to tell

Yet doing it in practice-

It's another thing.

၁၂

လက္ေတြ႕တရားထုိင္နည္း -  ဒုတိယပုိင္း

      ေ၀ဒနာရွူျခင္း

ဆရာညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း

ေယာဂီဟာ ၀င္သက္တစ္ခ်က္ကုိ ရူဴ

အသက္ရူဴရပ္

အရူဴရပ္ျပီး ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထုိင္ေနပါ။

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ကိုယ္လုံး လုိက္ရူဴေတာ့

ေ၀ဒနာကုိ သိလာပါလိမ့္မယ္

အထင္ရွားဆုံး ေ၀ဒနာေပၚမွာ စိတ္ကုိ စုိက္ထားပါ

ဒါပါပဲ

အေျပာလြယ္ပါတယ္

လက္ေတြ႕ လုပ္ဖုိ႕ ခက္ပါတယ္

13

However difficult.

However impossible it seems.

Just be mindful of those sensations.

Keeping your body still

Without moving an inch

Without letting your mind wander

The key word here is

AS  IT  IS

" IT "  means whatever sensation that arises.

If it is pain

Know that it is pain.

The sensation of pain,

But not the name.

၁၄

ခက္ေသာ္လည္းပဲ

မျဖစ္ႏုိင္လို႕ ထင္ရေသာ္လည္းပဲ

ေ၀ဒနာေပၚတြင္ သတိတင္

ခႏၶာကိုယ္ကုိ ျငိမ္ျငိမ္ထား

တစ္လက္မမွမေရြ႕ဘဲ

စိတ္ကုိလည္း ပ်ံ႕လြင့္ မေနေစဘဲ ထားပါ။

ဒီမွာ ေသာ့ခ်က္ က်တဲ့ စကားက

"အရွိကုိ အရွိအတုိင္း"

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘာေ၀ဒနာပဲ ေပၚေပၚ

နာလွ်င္

နာက်င္ျခင္းရဲ႕ ေ၀ဒနာ

နာတယ္လုိ႕ သိ ။

အမည္နာမ ကုိသိဖုိ႕ မဟုတ္ ။

 

15

If it be cramp or ache or numbness or

Heat or cold.

Know the fact that it is so,

The sensation as it is,

But not the name.

Know whatever arises

As it arises.

When it arises,

In the bare fact that it arises.

Know it only   " as it is "

meaning

Without letting thoughts of  "me "  or  " mine "

interfere

၁၆

ေညာင္းညာမယ္၊ ကိုက္ခဲမယ္၊ ထုံက်င္မယ္

ပူမယ္ ၊ ေအးမယ္ ဆုိလွ်င္

အရွိအတုိင္း သိပါေစ ။

ေ၀ဒနာ ရွိသည့္အတုိင္း

အမည္နာမ မဟုတ္

ဘာပဲ ေပၚေပၚ သိပါေစ ။

ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာအတုိင္း

ေ၀ဒနာ ေပၚလာတဲ့အခါ

ရွိသည့္အတုိင္း

"အရွိကို အရွိအတုိင္း" သိပါေစ

အဓိပၸါယ္ကေတာ့

"ငါ" "ငါ့ဟာ"ဆုိတာ မေတြးဘဲ

17

Not even the thoughts  of one's own body,

Not the name of the sensations.

No thinking, no reflection.

Know the sensation only as it is.

Until there's only knowing and sensation,

No body,

No self,

No reflection,

No concept of any kind.

There's only knowing and sensation.

၁၈

ငါ၏ ခႏၱာလုိ႕ေတာင္ မေတြးဘဲ

ေ၀ဒနာ အမည္နာမ မတပ္ဘဲ

နိမိတ္ အာရုံ မေတြးဘဲ

ေ၀ဒနာ အရွိအတုိ္္င္း သိပါ ။

အသိနဲ႕ ေ၀ဒနာသာ က်န္သည္အထိ

ကိုယ္မဟုတ္ ၊ အတၱမဟုတ္

ငါမဟုတ္

ပညတ္အာရုံ နိမိတ္မဟုတ္

ပရမတ္မွ်သာ

အသိနဲ႕ ေ၀ဒနာသာ က်န္ေတာ့တာ

19

                Beyond Sensation

One contemplates on sensation

Knowing it only "as it is "

Until there's only sensation and knowing,

There will then come a time

When there's no sensation,

Only the mindfulness of pure consciousness itself,

There's no lust, no hate, no ignorance,

That's  when the mind becomes pure,

Clear of self, purged, firm, sevicable.

၂၀

ေ၀ဒနာလြန္ေသာ္

ေ၀ဒနာေပၚမွာ အေလးထား အာရုံျပဳရမွာက

ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာ အရွိအတုိင္း သိေနဖို႕

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့

ေ၀ဒနာ ခ်ဴပ္ေသာအခါ

အသိသာ က်န္သည္အထိ

ၾကည္လင္ေနတဲ့ စိတ္နဲ႕ သတိကပ္မူသည္သာ

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ကင္းကြာ

စိတ္ၾကည္လင္ သန္႕စင္လာတဲ့အခါ

အတၱ ကင္း စင္ ခုိင္ျမဲ သည္သာ

21

Able to put the mind

Where one wants to be,

Able to take the mind away

From where one doesn't want to be-

That is called  Samadha – Magga ;

The base of which is Rupa.

Knowing  --  that's Nama,

Realization of all is Samma-Ditthi-Magga.

The consequence of which will be

The ten stages of Nana or Knowledge,

Leading to Enlightenment;

That's supreme happiness, peace and freedom,

Known as Nirvana.

၂၂

  ကုိယ္လုိရာကို

စိတ္ကုိ ထားႏုိင္လာတယ္

မလိုတဲ့ေနရာမွ

ဖယ္ရွားႏုိင္လာတယ္

ဒါဟာ သမၼာသမာဓိ မဂၢင္ပါ ။

အသိကနာမ္

ယင္း၏ တည္ရာကား ရုပ္ဟု

ပိုင္းျခား သိျခင္းက သမၼာဒိဠိ    မဂၢင္ ။

ဆက္လက္ ၾကိဳးစားက

ဥာဏ္စဥ္ (၁၀) ပါး ဆုံးျပီး

မဂ္ဆုိက္ ဖုိလ္၀င္ ျဖစ္ေတာ့သည္သာ၊

အခ်မ္းသာဆုံး၊ အျငိမ္းခ်မ္းဆုံးသုိ႕ ေရာက္ေတာ့သည္သာ

ဒါဟာ နိဗၺါန္ပါပဲ။

23

That's no small achievement

And so, figuratively  speaking

One could say:

Just as a mango tree will come out

If a mango seed is well sown.

The result – the attainment of Enlightenment

Will come of it self,

For that's only the effect

Of giving one's attention

To sowing the best seeds

On the best ground,

Under the best possible conditions.

၂၄

ဒါတုႏုိင္းမရ ေအာင္ျမင္မူၾကီးပါ

ဒါေၾကာင့္ ဥပမာအျဖစ္ ေျပာရလွ်င္

သရက္ေစ့ မ်ဴိးေကာင္းေကာင္း တစ္ေစ့ ပ်ဴိးလုိ႕

သရက္ပင္ တစ္ပင္ ေပါက္လာသကဲ့သို႕ ပါဘဲ။

ဒါဟာ ေျမခံ အေကာင္းဆုံး အေပၚမွာ

အေျခအေန အေကာင္းဆုံး အေပၚမွာ

အေကာင္းဆုံး မ်ဴိးေစ့ စုိက္ပ်ဴိးျခင္း အေပၚမွာ

ကုိယ့္အာရုံကို စူးစုိ္က္ျခင္းရဲ႕

အက်ဴိး ရလာဒ္ အမွန္တရားပါပဲ။

25

          Epilogue

For the attainment of Nirvana

With Saddha – resolution.

And Viriya – effort,

Sati and Samadhi- mindfulness and concentration,

As well as knowledge,

May one be able to practice effectively.

၂၆

နိဂုံး

အခ်မ္းသာဆုံး နိဗၺါန္ ေရာက္ရန္

သဒၵါ ထက္သန္

ဇဲြ မာန္ ၀ီရိ

သတိ  သမာ ဓိ ပညာ ျဖင့္

ၾကိဳးစား အားထုတ္ ႏုိင္ၾကပါေစ။


  DHAMMA -  DANA

 

Dr. Khin Maung  Win + Tekkatho Shwe Yi Win

               and Family

 

                    2 – 1 -- 2009

 

1 comment:

MyowinZaw said...

ေက်းဇူးအထုူးတင္ပါသည္။