Monday, November 2, 2009

Three Years Under the Japs – Khin Myo Chit


ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိ၏အမွာစာ - ဂ်ဴနီယာ၀င္း (ဘာသာျပန္)ဂ်ပန္ -

အေရွ႕တုိင္းသားလူမ်ဴိးစု။အေနာက္တုိင္းသားမ်ားသာမက၎တုိ႕အေရွ႕တုိင္းသားအခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္

ဥာဏ္မမွီႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကဲြျပားဆန္းျပားသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားကုိပုိ္င္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။မိုးေကာင္းကင္က

ထာ၀ရဘုရားသခင္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ေနလ်က္ႏွင့္ဘုရားသခင္ကိုဆန္႕က်င္သည့္အျမင္မ်ားရွိသူ၊

ဗုဒၶဘာသာပါဟုေၾကြးေက်ာ္ေနကာဘုရားမဲ့၀ါဒကိုလည္းစဲြကိုင္လ်က္ရွိသူ၊အေရွ႕တုိင္းေျမရွင္ပေဒသရာဇ္

ေခတ္အယူအဆမ်ားကုိဆုတ္ကိုင္ထားလ်က္ႏွင့္ေခတ္မွီသည့္အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမူေတြကုိလည္းကူး

ေျပာင္း ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူ၊ရုပ္ရွင္ေတြထဲခ်စ္ခန္း၊ၾကိဳက္ခန္းမ်ားကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျပီးေန႕စဥ္ဘ၀ထဲတြင္

ခုႏွစ္လႊာအကကိုအားေပးခြင့္ျပဳထားသူမ်ား၊သူရဲေကာင္းဆန္သည္ဟုေၾကြးေက်ာ္ကာကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

သတ္ေသျခင္းကုိအရွက္နွင့္အသက္လဲသည့္ပမာသူရဲေကာင္းတုိ႕အလုပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တတ္သူမ်ား၊

ပါးရုိက္ျခင္းဓေလ့ကုိအားေပးလုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား၊အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမူ မ်ားေရာထားေသာ

အေရွ႕တုိင္းသားမ်ားအျဖစ္သာမကအတိတ္ကိုဖက္တြယ္ထားေသာပစၥဳပန္တြင္ ေနထုိင္ကာအရွက္တရား

ႏွင့္ရူးမုိက္မူကုိေရာစပ္ေမႊထားသည့္သည့္လူမ်ဴိးစုတစ္စုျဖစ္ေလသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္အရာရာသည္မုန္းျခင္း

ခ်စ္ျခင္း၊သိမ္ေမြ႕ေသာၾကမ္းတမ္းမူ၊ၾကင္နာေသာရက္စက္ျခင္းဟူသကဲ့သို႕ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားဒြန္တဲြလ်က္

ရွိေနသည္။ စာေရးဆရာ (Kipling)ကစ္ပလင္၏အဆုိျဖစ္ေသာ “အေနာက္ကအေနာက္၊အေရွ႕ကအေရွ႕။

သူတုိ႕ႏွစ္ခုဘယ္ေတာ့မွမဆုံေတြ႕”ဟူေသာအျမဲမွန္သည့္အဆုိတစ္ခုကုိပင္ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ေလ

ေတာ့ျပီ။၎တုိ႕၏ေရွးလူရုိင္း လူ႕အရုိင္းအစုိင္းမ်ား၏စိတ္ေနသေဘာထားသဘာ၀ကိုကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

အထင္ၾကီးမူႏွင့္ေမာက္မာမူတုိ႕ျဖင့္ေရာစပ္ေမႊပစ္လိုက္ကာျမန္မာျပည္ကုိအင္ပါရာေမဂ်ီ(Emperor Meiji)

၏တာ၀န္ေပးခ်က္အရ “အလင္းေရာင္ျခည္မ်ားေပးသနားအံ့”ဟုေၾကြးေက်ာ္လ်က္ေရာက္ရွိ လာၾက

ေလျပီ။

ျမန္မာျပည္ကားအာလ္ဖာေရာင္ျခည္၊ဘီတာေရာင္ျခည္၊ဂါမာေရာင္ျခည္တုိ႕အျပင္ထုိေဆးေရာင္စဥ္မ်ား

ေရာစပ္ကာျဖစ္ေပၚလာေသာေရာင္ခ်ည္မ်ား၏အလႊမ္းမုိးခံျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ထုိအလင္းေရာင္ျခည္တန္း

မ်ား၏္အက်ဴိးဆက္မ်ားအျဖစ္ -အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊မခံသာေအာင္ေျပာျခင္း၊ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆုိျခင္း၊စိတ္ဆိုး

ေဒါသထြက္ေစျခင္း၊ညွင္းပန္းႏွိတ္စက္ျခင္း၊စိတ္ပူပင္ရေစျခင္း၊ျပင္းထန္ေသာေ၀ဒနာခံစားရျခင္း၊စိတ္ႏွလုံး

ေၾကကဲြျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းရျခင္းႏွင့္အသက္ေသဆုံးျခင္းတုိ႕ျဖစ္ေပၚလာရေလေတာ့သည္။

ကင္ဆာအက်ိတ္ကုိစားသုံးဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာေရဒီယမ္ဓါတ္သတၱဳအပ္ဖ်ားမွျဖစ္ေပၚ

လာေသာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႕ဂ်ပန္တုိ႕ပို႕လႊတ္လိုက္ေသာအလင္းေရာင္ျခည္တန္းမ်ားသည္ျမန္မာ

ျပည္သူျပည္သားတုိ႕ကိုကိုယ္ အားျဖင့္၎၊စိတ္အားျဖင့္၎၊ကုိယ္က်င့္တရားအားျဖင့္၎၊ စီးပြားေရး

အားျဖင့္၎၊ယဥ္ေက်းမူအားျဖင့္၎အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာေခ်မြဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ေတာ့သည္။

ဤစာအုပ္ကုိေရးသားသူစာေရးဆရာသည္သာမန္ဗမာအမ်ဴိးသမီးငယ္တစ္ဦး၏အျမင္ထက္မပိုေသာ၊

၃ နွစ္တာ၈်ပန္လက္ေအာက္အတြင္းသူမ၏ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိေရးသားခဲ့ယုံသာရွိပါသည္။မွန္ကန္ေသာ

အေၾကာင္းအရာ၊ရူပ္ေထြးမူမပါသည့္ျပည့္စုံေသာေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ၏။ဤစာအုပ္သည္သာမန္ျမန္မာ

လူမ်ဴိးတစ္ဦး၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ပါသည္။တစ္ဖက္တြင္လည္းသမိုင္းသုေတသီမ်ားအတြက္

ဂ်ပန္ေခတ္သုံးႏွစ္တာအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းမွတ္ရာသဲလြန္စ

မ်ားကုိရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၃ နွစ္တာဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိလွစ္ဟျပထားသည့္

ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ဗမာတစ္ျပည္လုံးစစ္အက်ဥ္းစခန္းၾကီးအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ရပုံ၊ရုိင္းစုိင္းဆုိးရြားနာဇီ

စခန္းမ်ား၏ရွက္ဖြယ္မွတ္တုိင္မ်ားအျဖစ္ကုိအလြယ္တကူသိျမင္လာရေပလိမ့္မည္။ထုိအက်ဥ္းစခန္းၾကီး

သည္နာမယ္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ“ရွက္စရာေမာ္ကြန္းေက်ာက္တုိင္မ်ား”ဟုအမည္တြင္သည့္နာဇီ

အက်ဥ္းစခန္းမ်ားထက္ပင္သာလြန္ေသာမွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုဤစာအုပ္ေလးတြင္ေတြ႕ရွိရ

မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဘခ်ဴိ (ဒီးဒုတ္)

ရန္ကုန္ ၁၀-၈-၄၅

မွတ္ခ်က္။

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္သည္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္က Three Years under the Japs(ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာ)အမည္ရွိ

စာအုပ္ကိုအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာအပိုင္းသုံးပိုင္းဂ်ဴနီယာ၀င္းမွ

ျမန္မာဘာသာျပန္ကုိအေတြးအျမင္ မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ယခုဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိ၏အမွာစာ

ကုိျမန္မာပရိသတ္မ်ား သိေစရန္ျပန္ ဆိုေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္၏အတြင္းဖုံးတြင္

“ဆရာဦးပန္းခ်ီငို-ကၽြန္မအားသတင္းစာေလာကႏွင့္ပထမဆုံးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူ -သုိ႕” ဟူ၍ေရးသား

ေဖၚျပထား ပါသည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိကအမွာစာကုိအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ယင္း၏ျမန္မာလုိဘာသာ ျပန္ကုိ အေတြးအျမင္အုပ္(၂၁၁)၂၅ ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရေအာက္တုိဘာ၂၀၀၉

တြင္ေဖာ္ျပေပးထားသည္ ကုိအျမည္း အေနႏွင့္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

2 comments:

Shinlay said...

တန္ဖိုးရွိတဲ့ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စာေလးပါ။
ဆရာမႀကီးရဲ ့ အဖိုးတန္စာေလး ကိုဖတ္ရလို ့
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Bino said...

Thanks for sharing.

If you want to see the grandson of ဦးဘခ်ဴိ (ဒီးဒုတ္), come to my blog and explore the post item Servant Of M.T High Beam.

You can see Capt. Thant Zaw Cho who is commander of M.T High Beam.

BINO