Friday, February 13, 2009

Book Entertainment - Carve Her Name With Pride by R.J.Minney.Translated by KhinMyoChit


Book Entertainment

 (ဤအခန္းမ်ားတြင္စာေရးဆရာ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကုိသာေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။)

စြန္႕ခဲ့ရကၽြန္မဘ၀ပါရွင္

ဘာသာျပန္ ခင္မ်ဴိးခ်စ္

 

ခံစားမူနိဒါန္း

 

ဤဇာတ္လမ္းသည္အဘအဂၤလိပ္ အမိျပင္သစ္လူမ်ဴိးတုိ႕မွေမြးဖြားျပီးလန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ၾကီးျပင္းလာရေသာအညတရအမ်ဴိးသမီးကေလးတစ္ေယာက္၏

အေၾကာင္းအရာဘ၀ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းမပ်ဴိေလးတြင္အျခားေသာမိန္းခေလးမ်ားထက္ပုိမုိထူးျခားေသာအရည္အခ်င္း၊ပညာ

စြမ္းရည္ဟူ၍မရွိ။သူငယ္စဥ္အခ်ိန္မွစ၍လူတုိင္းအသိအမွတ္ျပဳရေသာသူပုိင္ပစၥည္းတစ္ခု

မွာသူ၏အလြန္လွပေျပျပစ္ေသာရုပ္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။တခါျမင္လုိက္ရလွ်င္စိတ္ထဲ၌ေမ့မရ

ႏုိင္ေလာက္ေအာင္စဲြမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအလွပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာလည္းထုိအလွကို

အျမတ္ထုတ္လုိေသာစိတ္ဆႏၵကားသူ႕တြင္လုံး၀မရွိေပ။

သုိ႕ရာတြင္ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမိုင္းတြင္ထုိအမ်ဴိးသမီးသည္အာဇာနည္မ

တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္သူ၏နံမယ္ကုိကမၺည္းထုိး၍ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာသူသည္

ၾကီးမားေသာအက်ပ္အတညး္အသက္အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ၾကဳံၾကိုက္လွ်င္စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္ျခင္း၊

ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္လုံး၀မရွိျခင္း၊အသက္ထြက္ရလုမတတ္နာက်င္ေအာင္ရန္သူမ်ားကႏွိတ္

စက္ေစကာမူတုန္လွဴပ္မူလုံး၀မရွိျခင္းစေသာဂုဏ္ပုဒ္တုိ႕ကုိပုိင္ဆုိင္ေလသည္။ထူးျခားေသာ

ရဲစြမ္းသတၱိတုိ႕ကုိသူေန႕စဥ္သြားလာလွဴပ္ရွားေနေသာဘ၀တြင္မည္သူမွ်မေတြ႕ရွိရေသာ

လည္းေဘးအႏၱရယ္ကိုရင္ဆုိင္ရေသာစစ္တြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္သူႏွင့္ရင္းနွီး၍နီးကပ္

စြာေပါင္းသင္းရသူတို႕သာလွ်င္ျမင္ေတြ႕၍အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾကရေလသည္။

ျပီးခဲ့ေသာဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးတြင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႕သည္ပါ၀င္လွဴပ္ရွား၍စစ္

မူေတာ္ကုိထမ္းရြက္ၾကသည္မွန္ေသာလည္း"ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိသည္။ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည္"

ဟူေသာဂုဏ္ျဒဗ္ကုိရယူ၍အာဇာနည္အျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းေပၚထြက္လာသူတို႕မွာကားမမ်ား

ျပားလွေပ။ထုိစစ္ၾကီးအတြင္းကမိမိတုိ႕တုိင္းျပည္၏စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ရန္သူနယ္ေျမ

သုိ႕တိတ္တိတ္ပုန္းသြားေရာက္၍သူလွ်ဴိအျဖစ္စစ္မူထမ္းေသာမိန္းမမ်ား၏ဦးေရမွာသာ၍ပင္

နည္းပါးေလသည္။ထိုမိန္းမသူလွ်ဴိမ်ားထဲတြင္သုံးပုံတစ္ပုံမွာရန္သူ၏လက္ခ်က္ျဖင့္အသက္

ကိုစြန္႕လြတ္၍သြားၾကရေလသည္။ဤဇာတ္လမ္းမွာထုိသုိ႕စစ္မူထမ္းရာမွမိမိ၏အမိႏုိင္ငံရွိ

ေမြးရပ္ဌာေနသုိ႕ျပန္၍မလာႏုိင္ေသာမိန္းမပ်ဴိတစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေလသည္။

ထုိမိန္းမပ်ဴိေလးသည္ရုပ္ရည္အလြန္လွပသူတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္သြားေလရာတြင္ေယာက်ၤားမိန္မ

မ်ားကေငးေမာၾကည့္ရူၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ေယာက်ၤာမ်ားကမိတ္ဖဲြ႕ၾကသည္။ဂရုတစုိက္

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ဤကဲ့သို႕မိမိ၏ရုပ္ရည္ကုိအသိအမွတ္ျပဳၾက၊မက္ေမာၾကသည္ကုိ

ထုိမိန္းမပ်ဴိသည္ပုထုဇဥ္ပီပီသာယာမက္ေမာမည္မွာယုံမွားဖြယ္မရွိေပ။သုိ႕ေသာ္သူသည္

လူမ်ား၏ဂရုတစုိက္ေငးၾကည့္ရေလာက္ေအာင္မိမိ၏လွပမူေၾကာင့္၀င့္ၾကြားမူ၊ပလႊားမူဟူ၍

လုံး၀မရွိ။အမ်ားက၀ုိင္း၍ၾကည့္ၾကျခင္းသည္သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာစိ္တ္ဓါတ္ကိုေမြးျမဴ

ထားဟန္ရွိျပီးစိတ္တြင္အျခားေသာလွဴပ္ရွားမူရွိပုံမေပၚေခ်။

မိမိ၏သဘာ၀အတုိင္းသူလွ်ဴိဘ၀သို႕ကူးေျပာင္းလုိက္ေသာအခါတြင္မူကား-

သာမညအရပ္သူတစ္ဦးဘ၀မွမိမိ၏စိတ္အလုိက်အတုိင္းသူလွ်ဴိဘ၀သုိ႕ကူးေျပာင္းလုိက္ေသာ

အခါတြင္မူကားအထက္ပါသဘာ၀ကိုဆန္႕က်င္ရေလေတာ့သည္။အ၇ပ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္

မိမိ၏ရုပ္ရည္ကိုအမ်ားကအသိအမွတ္ျပၾကျခင္းကုိမမူေသာ္လည္းသူလွ်ဴိဘ၀တြင္မူကားထုိ

အမ်ား၏ဂရုတစုိက္ၾကည့္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါမွေတာ္ကာက်ေပမည္။အဘယ္

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သူလွ်ဴိဟူသည္မွာလူပုံအလည္တြင္ငြားငြားစြင့္စြင့္ထင္ေပၚေနရမည့္သူမဟုတ္

ဘဲလူအမ်ားထဲတြင္မထင္မရွားသူလုိငါလုိသဏာန္ျဖင့္လွဴပ္ရွားရေသာဘ၀ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ဤမိန္းမပ်ဴိသည္လညး္ရန္သူဂ်ာမန္မ်ားသိမ္းပုိက္ထားေသာျပင္သစ္ျပည္ေတာင္ပုိင္းအရပ္တုိ႕

တြင္သာမန္အရပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္သြားလာလုပ္ကုိင္ရသည္မွာ၎အတြက္မည္မွ်ၾကီးမားေသာ

အႏၱရယ္ကုိလက္၀ယ္ပုိက္ထားရသည္ကိုစဥ္းစား၍ၾကည့္ႏုိင္ၾကေပသည္။

နဂိုဗီဇအတုိင္းဟန္ေဆာင္မူပလႊားမူမရွိပဲေပွ်ာ္ရႊင္စြာေပါင္းသင္းေနထုိင္တတ္ေသာထုိမိန္းခေလး

သည္မိမိတာ၀န္ယူရေသာအလုပ္၀တၱရာမ်ားကၾကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ်ယခင္ကအျခားသူမ်ား

မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာစိတ္တည္ၾကည္ျငိမ္သက္မူ၊သတၱိရွိမူတုိ႕သည္တစ္စတစ္စေပၚထြက္၍လာ

ေတာ့သည္။ရွိရင္းစဲြဘ၀တြင္ပင္အမ်ားတကာကဲ့သုိ႕လုပ္ကုိင္သြားလာေနျခင္းတည္းဟူေသာ

ေန႕စဥ္လွဴပ္ရွားမူကုိရြ႕ံရွာမုန္းတီးသူျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္သူလ်ဴိဘ၀တြင္လည္းသူသည္စြန္႕စား

ရေသာ အႏၱရယ္မ်ားေသာတာ၀န္မ်ားကိုသာလက္ခံေဆာက္ရြက္ေလေတာ့သည္။သူတာ၀န္ယူ

ေသာအလုပ္သည္သူ၏အသက္ေဘးႏွင့္အလြန္နီးစပ္သည္္ကိုဒိဌသိရွိေသာ္လည္းမျငိဳမျငင္ေပွ်ာ္

ရႊင္စြာလက္ခံေဆာင္ရြက္၏။တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မိမိေသသြားပါကထုိအလုပ္ကိုျပီးေျမာက္

သည္အထိမိမိကဲ့သို႕ပင္ရဲ၀ံ့စြာဆက္လက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားေပၚထြက္လာမည္ကုိသူစိတ္

ခ်ယုံၾကည္ေလသည္။

ဂ်ာမန္တပ္မ်ားသိမ္းပုိက္ထားေသာနယ္ေျမတြင္သူသည္မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္ကုိယ္တည္းသူလ်ဴိ

လုပ္ငန္းကုိလုပ္ကုိင္ေလသည္။မၾကာခဏၾကီးမားေသာရန္သူအင္အားႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရေလ

သည္။သုိ႕ေသာ္လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ေသာဥာဏ္ျဖင့္လြတ္ေျမာက္၍သြားေလသည္။တစ္ၾကိမ္တြင္

မူကားစစ္အတြင္းကတုိက္ခုိက္ေရးတြင္နံမယ္ၾကီးလွေသာဂ်ာမန္"ပင္ဇာ"တပ္မဟာ၏တစ္စိတ္

တစ္ပုိင္းျဖစ္ေသာတပ္တစ္တပ္ႏွင့္ထုိမိိန္းခေလးသည္ရင္ဆုိင္ရေလေတာ့သည္။တပ္သား

၄၀၀ ခန္႕သံခ်ပ္ကာကား ၂စင္းပါ၀င္ေသာထုိတပ္ကုိသူသည္စတင္းဂမ္းေသနပ္တ္စလက္

ျဖင့္ရဲရင့္စြာတစ္ဦးတည္းခုခံတုိက္ခုိက္ရင္းရန္သူ၏လက္တြင္းသုိ႕က်ေရာက္ေလသည္။ထုိ

အခ်ိန္ကသူ၏ရဲစြမ္းသတၱိကိုသူ႕ကုိဖမ္းဆီးလုိက္ေသာရန္သူမ်ားကပင္အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾကရေလ

သည္။ထုိေနာက္ပုိင္းတြင္ကားနာဇီဂ်ာမန္တုိ႕၏ၾကီးမားေသာစစ္ယႏၱယားသည္သူ၏ၾကံ့ခုိင္မူ

စိတ္ဓါတ္ကိုအမူန္႕ျဖစ္ေအာင္ၾကိတ္နယ္ေျခမူန္းပစ္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလေတာ့၏။သုိ႕ေသာ္

မေအာင္ျမင္ေခ်။အေတြ႕အၾကဳံရင့္က်က္လ်က္အၾကမ္းခံႏုိင္ေသာေယာကၤ်ားရင့္မၾကီးမ်ားပင္

ေရရွည္တြင္ခံႏုိင္စြမ္းမရွိေသာဂ်ာမန္စစ္ရဲတုိ႕၏မျပတ္မေနႏွိတ္စက္မူသည္သူ၏စိတ္ဓါတ္၊သူ၏

မ်ဴိးခ်စ္စိတ္၊သူလ်ဴိတုိ႕က်င့္ၾကံလုိက္နာအပ္ေသာသူ၏ႏူတ္လုံမူတုိ႕ကုိအရွဴံးေပးလုိက္ရေလ

ေတာ့သည္။

စစ္အတြင္းရဲရင့္မူအတြက္ခ်ီးျမွင့္ေသာျဗိတိသွ်အစုိးရ၏အျမင့္မားဆုံးဆုတံဆိပ္ျဖစ္ေသာ

"ေဂ်ာ့ကေရာ့စ္"ကိုသူေသဆုံးျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္အစိုးရကခ်ီးျမွင့္သူမွာအဌမေျမာက္ေဂ်ာ့

ဘုရင္ျဖစ္ျပီးသူ႕ကုိယ္စားဆုတံဆိပ္ကုိလက္ခံသူမွာသူ၏သမီးကေလး ၄ ႏွစ္အရြယ္

"တာနီယာ"ျဖစ္ေလသည္။

 

No comments: