Monday, October 19, 2009

Fuzzy Logic

Fuzzy Logic

Daniel Mc Neill, Paul Freiberger

first published - 1994

Fuzzy ဟူေသာေ၀ါဟာကရကုိမျပတ္သားေသာ၊မရွင္းလင္းေသာ၊မွဴန္၀ါး၀ါးမေရမရာျဖစ္ေသာဟူ၍

အဘိဓါန္ထဲတြင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ဤကဲ့သုိ႕ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အလြန္တိက်ျပတ္သား

ေသာသခ်ာၤႏွင့္သိပၸံပညာတုိ႕တြင္မည္ကဲ့သုိ႕ေနရာရလာသနည္း။

ယုတၱိေဗဒတြင္အမွန္ႏွင့္အမွားဟူ၍ႏွစ္မ်ဴိးသာရွိသည္။မမွန္လွ်င္မွားသည္၊မမွားလွ်င္မွန္သည္ဟူ၍တိတိ

က်က်ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးသည္။Fuzzyသည္အမွန္ႏွင့္အမွားျပိဳင္တူျဖစ္ေနျခင္းကုိလက္ခံေသာ၀ါဒျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ခုႏွစ္တြင္Fuzzy Logic ႏွင့္အစုသီအုိရီကုိ ဇာဒါး(ZaDeh)(၁၉၂၁-   ) အမည္ရွိရုရွႏုိင္ငံေမြး

အေမရိကန္သားကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္မွကြန္ျပဴတာသိပၸံပါေမာကၡကတီထြင္ခဲ့သည္။

Computer Chips မ်ားကုိျပဳလုပ္ေသာအခါ"Fuzzyဟာလူသားမ်ားကုိအက်ဴိးမျပဳပါဘူး။Fuzzy နဲ႕ပတ္သက္

တဲ့သီအိုရီေတြဟာနာမယ္နဲ႕လုိ္က္ေအာင္မရွင္းလင္းမျပတ္သားေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္တဲ့အတြက္လူတုိင္းဟာ

လုိရာဆဲြျပီးေျပာႏုိင္ၾကပါတယ္။တကယ္ယထာဘူတက်က်ေလ့လာဖုိ႕မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။"ဟုအေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

"သူ႕မွာခုိင္မာတ့ဲအေျခခံမရွိဘူး။သိပၸံနည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ျပႆနာေတြမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး။Fuzzy ဟာလူေတြ

ရဲ႕အေတြးအခၚေတြကိုတိမ္းေစာင္းေစပါတယ္။"ဟုလည္းကန္႕ကြက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထုိကန္႕ကြက္မူမ်ား၊ေ၀ဖန္မူမ်ားကုိ အေမရိကန္-ပင္တာဂြန္တကၠသုိလ္ပညာရွင္ပါေမာကၡမ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား

တုိ႕မွအဆိုးျမင္ရူေထာင့္ျဖင့္ေျပာဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိက်ဴိတကၠသုိလ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွပါေမာကၡစူဂ်ီႏုိ(Suge-No) (၁၉၄၀-  )သည္Fuzzy ကုိစိတ္၀င္

စားသူျဖစ္ သည္။Fuzzy စာတမ္းမ်ားကုိေရးသားျပဳစုသူျဖစ္ေသာ္လည္းFuzzy ကုိလက္မခံသူမ်ားကုိလက္ခံလာ

ေအာင္ေျပာႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ထုိ႕ေၾကာင့္ယခုလုိစဥ္းစားမိသည္။သူတုိ႕ကုိလက္ခံလာေအာင္လုပ္ေသာနည္းမွာလက္

ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ေအာင္ျမင္ေအာင္အသုံးခ်ျပရန္သာရွိသည္။ယခုေခတ္တြင္နည္းပညာတြင္ထိတ္တန္း

ေရာက္ေနသည္မွာကြန္ျပဴတာပညာသာျဖစ္သည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ကြန္ျပဳတာနယ္ပယ္တြင္ေအာင္ျမင္စြာအသုံး

ခ်ျပလုိက္ႏုိင္လွ်င္ဘယ္သူမွလက္မခံပဲမေနႏုိင္ပါ။

ဤသုိ႕ေတြးျပီးစူဂ်ီႏုိသည္သူေလ့လာေနေသာသီအိုုုရီမ်ားကုိပစ္ျပီးFuzzy ၏သေဘာတရားမ်ားကုိ

လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျပလုိက္သည္။Fuzzy ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ကိုေက်ာ္တက္သြားသည္။ကြန္ျပဴတာပညာ၊စက္ရုပ္ပညာ၊စက္မူႏွင့္အီလက္တေရာနစ္ပညာ၊ေလေအး

စက္၊ေရခဲေသတၱာ၊မီးနီမီးစိမ္းစေသာလက္ေတြနယ္ပယ္တုိ႕တြင္အလြန္အသုံး၀င္သည္ကိုေတြ႕ရေပ

ေတာ့သည္။

မွတ္ခ်က္။ထုိစာအုပ္ကုိေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းမွေန၍ Fuzzy Logic ႏွင့္ Set Theory အမည္ျဖင့္ေကာက္

ႏွဴတ္ကာဘာသာျပန္ထြက္ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။"အေမရိကန္မွာတီထြင္တဲ့ Fuzzy Logic န႕ဲ Set Theory ကုိ

အေမရိကန္ေတြကရွိမွန္းေတာင္မသိၾကပါဘူး။ဒါကိုဂ်ပန္ကယူသုံးသြားလုိက္တဲ့အတြက္အေမရိကန္ကုိ

ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမွာေက်ာ္တက္သြားပါတယ္။"ဟုစူဂ်ီႏုိ၏မွတ္ခ်က္ကုိဖတ္လုိက္ရသည့္အခါတခ်ိန္က

လစ္လ်ဴရူခံခဲ့ရသည့္ဘာသာရပ္တစ္ခု၏သမိုင္းေၾကာင္းကုိမွန္းဆေတြးခြင့္ရလုိက္ရပါေတာ့သည္။

 

1 comment:

Myo Win Zaw said...

ကြ်န္ေတာ္အေတြးအျမင္မွာ ဖတ္ဘူးတယ္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ေဆာင္းပါးငယ္ အျဖစ္သတိတရျဖစ္မိတယ္