Sunday, November 4, 2007

Give me a break!(Education 1)

SirRichardLivingStonSomeTasksForEducationစာအုပ္မွEducationForACivilized

Society ေဆာင္းပါးဘာသာျပန္ထဲမွေကာင္းႏုိးရာရာကုိတင္ဆက္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္-ေငြစင္ေရာ္

အပုိင္း တစ္

ကၽြႏုိပ္တုိ႕ယခုေနထုိင္ေနေသာကမာၻၾကီးတြင္မၾကံဳစဖူးၾကီးက်ယ္လွေသာလူမူေရးဆုိင္ရာ

အေျပာင္း အလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ကၽြႏုိပ္တုိ႕အေနျဖင့္ၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ၊

မၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ၊သတိျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊မျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊အေျပာင္းအလဲသည္ ကားျဖစ္ေနပါသည္။

မ်ဴိးဆက္သစ္မ်ားသည္ေပါက္ပြားလာေလျပီ။သုိ႕ရာတြင္လြန္ခဲ့ေသာေခတ္ကိုျဖတ္သန္း

လာခဲ့ေသာ ကၽြႏုိပ္တုိ.အေနျဖင့္မိဘမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ေနာင္ေရးအတြက္အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလုိတာ၀န္ယူရပါလိမ့္မည္။

ႏုိ္င္ငံေရးသေဘာအရဆုိရလွ်င္ဤေခတ္သည္လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုိ၏။

ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ မေရြးလူသားမ်ားအတြက္အတူတကြအလုပ္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္၏။

အားလုံးသည္ပညာေရး ဆုိ္င္ရာအခြင့္အလန္းမ်ားကုိရရွိရမည္႕ေခတ္ဟုဆုိသည္။

ဤရည္ရြယ္ခ်က္သာျဖစ္ေျမာက္သြားလွ်င္ ပညာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ျပီးဆုံးသြားျပီဟုဆုိၾကသည္။

သုိ႕ေသာ္ဤသုိ႕မဟုတ္ပါ။ဤသည္ကားအစသာရွိပါေသးသည္။

ဥပမာျပဇာတ္သည္ဘာကုိကျပမည္၊ဇတ္ေကာင္မ်ားဘာလုပ္ၾကမည္ဟူသည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာမွမသ္ိေသးပါ။ေနာက္ခံကားခ်ပ္မ်ားေျပာင္းျခင္းသည္လုိအပ္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ျပဇာတ္မျဖစ္ေသးပါ။ကျပရမည္႕ျပဇာတ္မွာယဥ္ေက်းေသာ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းဟူေသာေ၀ါဟာရကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္သုံး

လ်က္ ရွိသည္။စာဖတ္သူအေနျဖင့္ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းဟူသည္ဘာကုိဆ္ုိလုိပါ

နည္းဟုေမးစရာရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဘာကုိဆုိလုိသည္ကုိမေျပာမီေျပာခ်င္တာတစ္ခုမွာ

ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ေနထုိင္ျပီးကုိယ္၏စြမ္းအားမ်ားကုိသုံးႏို္င္ေလာက္ေသာအလုပ္ႏွင့္

အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္မဟုတ္တာမလုပ္ပဲအပ်င္းေျပစရာမ်ားရွိေနရုံျဖင့္ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မလာႏုိင္ ေသးပါ။

ယဥ္ေက်းမူဟူသည္တန္ဖုိးထားမူျဖစ္၏။သုိ႕ေသာ္ထုိတန္ဖုိးထားမူသည္လူ႕က်င့္၀တ္အသိဥာဏ္ ႏွင့္ေတြးေခၚမူတ္ုိ႕အထိအက်ဴိးသက္ေရာက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္း သည္လူ႕ဘ၀အတြက္အေကာင္းဆုံးသည္ဘာျဖစ္သည္ကုိသိရမည္။သိရုံသာမကရရွိေအာင္လည္း လုပ္ႏိုင္ရမည္။အထူးသျဖင့္အႏုပညာနယ္၊စာေပနယ္၊သိပၸံနယ္တုိ႕တြင္အေကာင္းဆုံးကုိ

ဖန္တီးႏိုင္ စြမ္းရွိရမည္။သုိ႕ေသာ္ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္အေကာင္းဆုံးသည္အလြယ္တကူျဖင့္မရပါ။

လူတုိင္းလည္းမရႏုိင္ပါ။လူအနည္းငယ္မွ်သာဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္အေကာင္းဆုံးကုိ ဖန္တီးႏုိင္သည္။

ထုိလူ အနည္းငယ္၏ဖန္တီးမူမ်ားသည္လူသား၏တန္ဖုိးထားမူကုိကုိယ္စားျပဳရမည္။

သမုိင္းတြင္အႏုပညာ၊စာေပ၊သိပၸံနယ္ပယ္တုိ႕တြင္အေကာင္းဆုံးကုိဖန္တီးႏုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္။ဥပမာအနည္းငယ္ကုိေျပာရေသာ္ဟုိးမား၊ပေလတုိ၊ဒင္ေတ၊ရွိတ္စပီးယား၊မုိက္ ကယ္အိန္ဂ်ယ္လုိ၊လီယုိနာဒုိဒဗင္ခ်ီ၊နယူတန္၊ဘီသုိဘန္၊မဒန္ၾကဴရီ စသည္တုိ႕ရွိၾကသည္။

သူတို႕သည္လူနည္းစုမွ်သာျဖစ္သည္။လူအမ်ားစုသည္သူတုိ႕ကဲ့သုိ႕မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႕ေသာ္သူတုိ႕ကဲ့သုိ႕မျဖစ္ႏိုင္ေသာလူမ်ားစုအေနျဖင့္သူတုိ႕ကိုတန္ဖုိးထားတတ္ရမည္။

ဂုဏ္ယူရမည္။ ဤသည္ကား ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏၀ိေသသတစ္ခုျဖစ္သည္။

လူတုိင္းအေနျဖင့္လက္လွမ္းမီျပီးအေကာင္းဆုံးစံခ်ိန္ကိုရႏုိင္ေသာနယ္ပယ္တစ္ခုရွိသည္။ ၄င္းမွာကုိယ္က်င့္တရားျဖစ္သည္။ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႕အတြက္အလြန္ ေတာ္ေသာလူျဖစ္ရန္မလုိပါ။ဤနယ္ပယ္သည္အားလုံးလက္လွမ္းမီေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားတုိ႕၏သင္ခန္းစာလည္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမူသည္မွန္ကန္ေသာတန္ဖုိးထားမူႏွင့္ထုိတန္ဖုိးထားမူကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဟုဆုိလွ်င္ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရုံလူမ်ားသည္ေကာင္းေကာင္းေန၊ေကာင္းေကာင္းစားႏုိင္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မူမ်ားရွိေနရုံျဖင့္ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္မလာေသးပါ။ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ပထမတန္းစားျဖစ္ျခင္းကုိဦးတည္ရမည္။

ဤကဲ့သုိ႕ေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ဴိးသည္သမုိင္းတြင္မရွိခဲ့ပါ။ရွိဖုိ႕လညး္ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ပထမတန္းစားျဖင့္အနီးကပ္ဆုံးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသမုိင္းတြင္ရွိဖူးပါသည္။၄င္းသည္ ေအသင္(Athens)သုိ႕မဟုတ္ေရွးဂရိ(Greek)တုိ႕၏လူ႕အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ အေၾကာငး္ႏွင့္အက်ဴိးကုိဆက္စပ္ေတြးေခၚတတ္ေသာလူတုိင္းအဖုိ႕ေရွးဂရိယဥ္ေက်းမူသမုိင္းႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ေလ့လာသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။


No comments: