Wednesday, September 3, 2014

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – အမွတ္တရ ေန႕ေလးတစ္ေန႕

ဂ်နီယာ၀င္းအမွတ္တရ ေနေလးတစ္ေန
သဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၄
ဖိတ္စာရခ်ိန္မွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာေလးေတြ ေတြးမိသည္။ ကြန္မခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ စာေရးဆရာတခ် သည္ပဲြကေလးကုုိ မတက္ေရာက္နုုိင္ေတာ့တာကုုိ ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဘဦး၀င္းတင္၊ ဆရာဦး၀ံသ၊ ဆရာဒဂုုန္တာရာ၊ ဆရာပါရဂူ၊ ဆရာမင္းလူ၊ ဆရာသုုေမာင္၊ ဆရာေမာင္၀ဏ တုုိစသည္ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားကုုိ သတိရမိတာျဖစ္ပါသည္။ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္နွင့္ ကြန္မတုုိမိသားစုု မေတြ႕ၾကတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကာ ခဲ့ျပီလဲ။ ဒါကုုိေတြးမိယုုံနွင့္ပင္ ကြန္မတုုိ မိသားစုု သြားဖုုိဆုုံးျဖတ္မိကပါသည္။ ကြန္မက စာေရးဆရာျဖစ္ေနလုုိ သည္ပဲြကုုိ လုုိက္ပါခြင့္ရတာမိုု …. ငါ့နွယ္ .. ေတာ္ပါေသးရဲစာေရးဆရာျဖစ္မိေပလုုိ ဟုုကိတ္ျပီး စိတ္လွပ္ရွားမိရပါသည္။
တျခားသူေတြေတာ့မသိေပမယ့္ ကြန္မတုုိအတြက္ေတာ့ ဒီလုုိသြားခြင့္ ေတြခြင့္ရျခင္းဟာ အလြန္ကီးက်ယ္ေသာ အျဖစ္ပါပဲ။ ဒါဟာလည္း ကြန္မတုုိအားလုုံးက စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ေနလုုိ ကြန္မတုုိအားလုုံး အတြက္ေတာ့ သိပ္ကုုိ ထူးျခားတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ေတြဆုုံျခင္းျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္မတိုု ဦးေလးမ်ား၊ အေဒမ်ားကလည္း သြားဖုုိ အားေပးကပါသည္။ မေတြတာကာတဲ့ သူျဖစ္ေနလုုိ ဘာစကားဘယ္လုုိ ဆုုိရပါ့။ ကြန္မ၏ ဆရာ၀န္ဦးေလးကေတာ့ အန္တီစုုနဲေတြရင္ ေျပာဖုုိ စကားတစ္ခြန္းသင္ေပးလုုိက္ပါသည္။
‘I Miss You.’တဲ့။
ထုုိေတြဆုုံပဲြမွာ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ပန္းခ်ီ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ထုုတ္ေ၀သူတခ်ိဴ႕ ကုုိ ေတြျမင္ခြင့္ရပါသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမိတ္ဆက္ …. ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိယ္ နံမယ္ထေျပာရ..တာက နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းျပားသလုုိျဖစ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိေသာ စာေရးဆရာမ်ား ဘယ္သူလာတယ္ မလာဘူး ဆုုိတာကုုိ သိခြင့္ရလုုိက္တာမုုိ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ မိတ္ဆက္ပဲြဟုု ျမင္မိပါသည္။
ပဲြျပီးသြားေတာ့ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္ နွင့္ ကြန္မေဖေဖ၊ ေမေမ တုုိက နွတ္ဆက္ဖုုိသြားကေတာ့ ကြန္မလည္း ေနာက္ကလုုိက္သြားပါသည္။ ကြန္မတုုိလက္ထဲတြင ္ေမေမကီး ေဒခင္မ်းိခ်စ္ေရးသားေသာ Buddhist Way of Life in Myanmar စာအုုပ္ တစ္အုုပ္ နွင့္ ကြြြန္္မ၏ Days and Flowers of Myanmar စာအုုပ္ွင့္ My Life Will Go On စာအုုပ္ပါးေလး ွစ္အုုပ္ကုုိ ယူလာပါသည္။ အန္တီစုုက ကြန္မတုုိ အားလုုံးကုုိ မွတ္မိသျဖင့္ ၀မ္းသာမိပါသည္။ စာအုုပ္ေလးမ်ားကုုိ အန္တီစုုက သူလက္ထဲမွာ ကိုုင္ထားျပီး ေဖေဖသိခ်င္ေနေသာ Oxford University နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေျဖေနကတာကုုိ ကြန္မက ဓါတ္ပုုံရုုိက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျပီးေတာ့ ေတာ္၀င္ွင္းဆီက ေကြးေသာ ေထာပတ္ထမင္းကက္သားဟင္းနွင့္ အခ်ိပဲြမ်ားကိုု စားေသာက္ကပါသည္။ ကြန္မက ရင္းနွီးေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားစြာကုုိ လုုိက္တ္ဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြန္မေမေမက အန္တီစုု ေျပာကားစဥ္က အဂလိပ္လုုိ စာေကာင္းတစ္ေကာင္းကုုိ ေသခ်ာသိခ်င္သျဖင့္ သြားေမးမည္ဟုုေျပာကာ ကြန္မဆီက စာရြက္အပုုိင္းတစ္ခုုကုုိိေတာင္းျပီး ထြက္သြားသည္။ ကြန္မေဖေဖကုုိလည္း တခ်က အထင္တကီးွင့္ ထုုိအဂလိပ္စာေကာင္းကုုိ လာေမးေနကတာကားမိသည္။ ကြန္မေဖေဖကေတာ့ သူလည္းျမန္လြန္းလုုိ ေသခ်ာမကားလုုိက္ရေကာင္း ျပန္ေျဖေနရပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ဓါတ္ပုုံစုုရုုိက္ရမည္ဟုု ဆုုိသျဖင့္ အားလုုံး ပါ၀င္ကာ ဓါတ္ပုုံရိုက္က ပါသည္။ အဲသည္ဓါတ္ပုုံေတာ့ မရလုုိက္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ ေပးမည္ဟုုေတာ့ ေျပာပါသည္။ ကြန္မဦးေလးသင္ေပးလုုိက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကုုိ ကိုုယ္တုုိင္ေတာ့ မေျပာလုုိက္ရေပမယ့္ ကြန္မေမေမက ေျပာလုုိက္သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ ကြန္္မေဖေဖလဲ သူသိခ်င္ေသာ Oxford နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေမးခြင့္ရလုုိက္လုုိ လာရက်းိနပ္သြားပါသည္။ အိမ္ေရာက္မွပဲ ကြန္မေမေမကုုိ သူသြားေမးတာ ရခဲ့လား ဆုုိတာ ေမးရဦးမည္။
ကြန္မတုုိမိသားစုု အတြက္ အန္တီစုုကုုိ ေတြခ်င္တဲ့ ေလးတစ္ခုု ျပည့္သြားတဲ့ေနတစ္ေနအျဖစ္ အမွတ္ရေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Photo – Suu with Burmese Writers, 25th August 2014, NLD Information)


No comments: